Kto môže využiť rekreačné poukazy na dovolenku na Slovensku?

Ak pracujete u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, môžete dovolenkovať kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj s celou rodinou a zamestnávateľ vám časť nákladov preplatí. Rekreačné poukazy však v roku 2020 čakajú zmeny.

rekreačné poukazy 2020

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, ktorej hlavným cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov jeho financovania. V tejto súvislosti bolo novelizovaných viacero zákonov a jedným z nich aj Zákonník práce. Konkrétne bol doplnený § 152a, ktorý priniesol nové povinnosti pre zamestnávateľa a naopak určité “istoty” pre zamestnanca.

Čo je to rekreačný poukaz?

 • elektronická platobná karta vydaná na fyzickú osobu, použiteľná iba v rámci Slovenskej republiky v sieti zmluvných partnerov,
 • platnosť poukazu je do konca roka, v ktorom bol poukaz vydaný,
 • slúži na úhradu ubytovania zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov a na úhradu služieb spojených s ubytovaním,
 • provízia pre vydavateľa rekreačného poukazu môže byť do výšky 3 %,
 • výhoda poukazu pre zamestnanca – nebude musieť zamestnávateľovi preukazovať oprávnenosť výdavkov.
rekreačné poukazy 2020

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu a do akej výšky?

Ak pracujete u zamestnávateľa, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. v roku 2018 zamestnával viac ako 49 zamestnancov a vás pracovný pomer u neho (nie dohoda) ku dňu začatia rekreácie trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, potom máte na príspevok zákonný nárok. Menšie spoločnosti môžu takýto príspevok poskytnúť dobrovoľne, a to za rovnakých podmienok ako tie, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Výška príspevku na rekreáciu je v sume 55 % oprávnených nákladov, najviac však 275 eur za kalendárny rok. Ak pracujete na skrátený úväzok, potom sa suma 275 eur primerane znižuje, t.j. napr. pri 20 hodinovom úväzku vám môže byť príspevok na rekreáciu poskytnutý v maximálnej sume 137,50 eur/rok (275/40 x 20). 

Realizujete výlety počas roka viackrát? Žiadny problém. Príspevok nemusíte využiť naraz. Ak za všetky výlety zaplatíte dokopy 500 eur, zamestnávateľ je povinný ti zaplatiť 55% z tejto sumy, t.j. 275 eur, čo je zároveň maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu. Ak miniete viac, v danom roku vám už nárok na ďalší príspevok nevzniká.

Okrem povinného príspevku vo výške 55% z oprávnených nákladov vám zamestnávateľ môže prispieť aj zo sociálneho fondu, ak sa tak rozhodne.

Treba o príspevok na rekreáciu požiadať alebo bude vyplatený automaticky?

O príspevok na rekreáciu musíte sami požiadať a zároveň najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovného dokladu. Doklad musí byť vystavený ubytovacím zariadením na tvoje meno (napr. faktúra, blok z registračnej pokladne, pokladničný príjmový doklad). V najbližšej výplate sa už potom môžete tešiť na preplatenie príspevku. Konkrétny postup získania a preplatenia príspevku si však preverte u svojho zamestnávateľa, nakoľko ten má možnosť upraviť bližšie podmienky vo vnútornom predpise.

Rekreácia na Slovensku s príspevkom zamestnávateľa

Podlieha príspevok na rekreáciu dani a odvodom?

Príspevok poskytnutý podľa § 152a Zákonníka práce nepodlieha do výšky 275 eur/rok dani zo závislej činnosti a ani nevstupuje do vymeriavacích základov zamestnanca a zamestnávateľa pre odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie.

Príspevok poskytnutý podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 152/2004 z.z. o sociálnom fonde je pre zamestnanca zdaniteľný príjem, ktorý podlieha dani aj odvodom.

Aké služby môžu byť z príspevku na rekreáciu hradené?

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispieť, sú preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovné ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky,
 • pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky (napr. wellness, masáže, prenájom bicyklov a iné),
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom,
 • výdavky na rekreáciu rodinných príslušníkov a osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreácie zúčastňujú spolu so zamestnancom.

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu formou rekreačného poukazu.

rekreačné poukazy 2020

Rekreačné poukazy v roku 2020

Pandémia koronavírusu spustila diskusiu o rekreačných poukazoch. Firmy sa sťažovali, že v aktuálnej situácii je preplácanie rekreácie zamestnancov len ďalším nákladom, ktorý im komplikuje existenciu. Ministerstvo dopravy prišlo po rokovaní so zástupcami cestovného ruchu s legislatívnym návrhom, ktorý dolaďuje spolu s Inštitútom finančnej politiky. 

 • Podľa nových pravidiel by štát preplácal firmám s 50 a viac zamestnancami ich 55 %-ný podiel na rekreačných poukazoch až do konca roka 2021.
 • Zároveň by na rekreačný poukaz mal nárok každý, kto pracuje vo firme s 50 a viac zamestnancami a nie je v skúšobnej dobe.

Materiál musí na svojom zasadnutí schváliť vláda a následne prejde do ďalšieho legislatívneho konania. Kedy ho ministerstvo predloží zatiaľ neinformovalo. 

Viac informácií o príspevku na rekreaciu sa môžete dozvedieť na našich kurzoch Mzdy a personalistika a Zákonník práce.

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistka a Mzdy pre pokročilých.  


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.