Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (v roku 2021)

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (v roku 2021)

Ktorí zamestnanci majú nárok na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 a v akom termíne ho musí zamestnávateľ vykonať? Aká novinka sa zaviedla v roku 2021?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“)  je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Fyzická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie presiahli hranicu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, resp. dosiahla daňovú stratu, má zväčša povinnosť podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov. Táto hranica pre rok 2020 je vo výške 2 207,10 €. Viac informácií nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?.

Niektoré fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami, však môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak im odpadá povinnosť podať daňové priznanie. Zároveň im však vznikajú ďalšie povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním dane.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 môže požiadať:

 • zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov,
 • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú).

Ak by zamestnanec počas roka 2020 dosiahol aj iné príjmy ako sú príjmy zo závislej činnosti, resp. príjmy už vysporiadané zrážkovou daňou, tak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020, ale musí si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2020. Ide napríklad o príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

Ak by zamestnanec počas roka 2020 dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, nemusí požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ale môže si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2020.

Lehota na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)

Zamestnanec, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V prípade ročného zúčtovania dane za rok 2020 ide o termín 15. február 2021.

Zamestnávateľ musí doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom (so žiadúcim zabezpečením ochrany osobných údajov). Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane musí zamestnanec podať na novom vzore tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020.

V lehote na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec odovzdať zamestnávateľovi aj príslušné doklady potrebné pre vyhotovenie ročného zúčtovania dane za rok 2020. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží požadované doklady v tomto termíne, zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie nevykoná a zamestnanec si tak bude musieť podať daňové priznanie sám.

Čo si môže zamestnanec uplatniť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 (v roku 2021)?

Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania je jednoduché. Základom je, aby zamestnanec vedel, na uplatnenie čoho má nárok. Pred vypĺňaním je dobré si prečítať aj poučenie na vyplnenie žiadosti.

V prvej časti zamestnanec vyplní svoje osobné údaje a vyznačí, či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo je poberateľom dôchodku.

V ďalších častiach žiadosti o ročné zúčtovanie si môže zamestnanec uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo,
 • daňový bonus na dieťa,
 • daňový bonus na zaplatené úroky,
 • zamestnaneckú prémiu.

Ak si chce zamestnanec uplatniť niektoré z týchto zvýhodnení, musí k žiadosti priložiť aj príslušné doklady, ktorými sú napríklad rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, potvrdenie o vlastnom príjme manželky, sobášny list, potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo doklady potvrdzujúce úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Viac o daňových zvýhodneniach sa dočítate v článkoch Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020Daňový bonus na dieťa v roku 2020 alebo Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020. Prečítajte si tiež Vzory tlačív v roku 2021 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Dôležitým dokladom sú aj potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020 od iných zamestnávateľov, ak mal zamestnanec počas roka 2020 viacerých zamestnávateľov. V takomto prípade musí zamestnanec požiadať o vystavenie „Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020“, a to do 5. februára 2021.

Koho možno požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)?

Novelou zákona o dani z príjmov sa prijala aj novinka práve v tom, ktorého zamestnávateľa môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania.

Po novom môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020 ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas roka 2020. V minulosti platilo, že zamestnanec mohol požiadať o vykonanie ročného zúčtovania iba toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, resp. ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ak si tieto výhody neuplatňoval ani u jedného z nich.

Príklad na požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020:

Martin poberal počas celého roka 2020 iba príjmy zo zamestnania, t. j. príjmy zo závislej činnosti a bol zamestnaný u dvoch zamestnávateľov. Od januára do novembra ho zamestnávala firma Námorník, s. r. o. a v decembri ho zamestnala firma Natali XL, s. r. o – u oboch si postupne uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka. Martin môže požiadať o ročné zúčtovanie jedného z týchto dvoch zamestnávateľov (podľa starých pravidiel by mohol požiadať iba firmu Natali XL, s .r .o.). Keďže má lepšie vzťahy vo firme Námorník, s. r. o., požiada o vykonanie ročného zúčtovania práve tohto zamestnávateľa.

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2020 (v roku 2021)

Zamestnávateľ vykoná zamestnancovi, ktorý mu odovzdal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania spolu s potrebnými dokladmi, ročné zúčtovanie dane najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V prípade ročného zúčtovania za rok 2020 ide o termín 31. marec 2021.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2020. Ide tiež o nový vzor tlačiva.

Po vykonaní ročného zúčtovania dane je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2020, a to do 30. apríla 2021. Potvrdením je prvá strana tlačiva ročného zúčtovania dane.

V prípade, ak zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie začiarkol, že žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov, tak zamestnávateľ musí vystaviť toto potvrdenie najneskôr do 15. apríla 2021.

Ak mal zamestnávateľ počas roka 2020 zamestnancov, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane, vzniká mu povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancovi tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, a to najneskôr do 10. marca 2021.Článok pokračuje pod reklamou

Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania dane za rok 2020 (v roku 2021)

Výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2020 môže byť:

 • 0,00 € – ak sa zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti rovnajú vypočítanej dani zo závislej činnosti,
 • preplatok na dani z príjmov – ak preddavky na daň zo závislej činnosti boli zrazené vo vyššej sume, než vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • nedoplatok na dani z príjmov – ak preddavky na daň zo závislej činnosti boli zrazené v nižšej sume, než vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti.

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní za rok 2020

Zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl roku 2021, vráti preplatok na dani z príjmov vzniknutý v ročnom zúčtovaní a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej zákonom.

Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2021 alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní za rok 2020

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2020 presahujúci sumu 5,00 € zráža zamestnávateľ zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca roka 2021. Zamestnávateľ zrazí aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5,00 € alebo menej ako 5,00 €, ak si zamestnanec, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku daňovému úradu v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Dôležité lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 (v roku 2021)

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté dôležité lehoty pre zamestnanca a zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane za rok 2020:

PovinnosťLehota
na splnenie
Požiadať zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nevykonáva ročné zúčtovanie dane
o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak mal zamestnanec v roku 2020
viacerých zamestnávateľov a chce vykonať ročné zúčtovanie dane
5. február 2021
Povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancom,
ktorí oň požiadali do 5. februára 2021
10. február 2021
Odovzdať zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
spolu s potrebnými dokladmi
15. február 2021
Povinnosť vystaviť zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch10. marec 2021
Vykonanie ročného zúčtovania za rok 202031. marec 2021
Vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účel darovania 2 % či 3 % z dane15. apríl 2021
Vystavenie a doručenie potvrdenia o podaní ročného zúčtovania dane za rok 202030. apríl 2021
Vyplatiť zamestnancovi preplatok z ročného zúčtovania, príp. aj daňové bonusy31. máj 2021
Zraziť daňový nedoplatok z ročného zúčtovania31. december 2021

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.