OČR (ošetrovné) – kto, kedy a ako ho môže poberať

person wearing lavatory gown with green stethoscope on neck using phone while standing

Ošetrovné je nemocenská dávka využívaná najmä na dieťa, avšak platí aj pre iných členov rodiny. Kto a ako dlho ju môže poberať? Uvádzame aj podmienky jej získania a výšku OČR-ky.

V akých situáciách vzniká nárok na ošetrovné (OČR-ku)

Pre ošetrovné, ktorá je nemocenskou dávkou zo sociálneho poistenia, sa v praxi ustálilo aj skrátené pomenovanie „OČR“ vychádzajúce zo slov „ošetrovanie člena rodiny“. Ošetrovné sa skutočne poskytuje pri ošetrovaní a starostlivosti o vymedzený okruh osôb. Táto nemocenská dáva je upravená zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“ v príslušnom tvare). Pre upresnenie uvádzame, že článok je venovaný štandardnému ošetrovnému a nie tzv. „pandemickému ošetrovnému“, ktoré bolo poskytované v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nárok na ošetrovné vzniká vtedy, ak niekto osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného v priamom rade (rodiča, starého rodiča, dieťa, vnúča), choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:

 • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
 • vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania touto inou fyzickou osobou (tzv. „dlhodobé ošetrovné“).

Nárok na ošetrovné vzniká aj vtedy, ak sa niekto osobne a celodenne stará o dieťa vo veku do 11 rokov (do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ak:

 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Príklady na situácie, pri ktorých vzniká nárok na ošetrovné:

 • Päťročné dieťa ochorelo na chrípku a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára si jeho zdravotný stav vyžaduje počas desiatich dní ošetrovanie inou osobou. Z tohto dôvodu sa o dieťa bude starať jeden z rodičov dieťaťa, ktorý s ním zostane doma a bude ho osobne a celodenne ošetrovať. Rodičovi vzniká nárok na ošetrovné.
 • Základná škola, ktorú navštevuje osemročné dieťa, bola z dôvodu vysokého počtu žiakov a učiteľov nakazených chrípkou na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy (obce) na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva uzatvorená (vyhlásené boli tzv. „chrípkové prázdniny“). Rodič tohto dieťaťa, ktorí s ním zostal doma a osobne a celodenne sa o toto dieťa stará, má nárok na ošetrovné.

Ošetrovné (OČR-ku) môže získať len ten, kto je nemocensky poistený

Ošetrovné ako dávka z nemocenského poistenia je naviazané na tento druh poistenia. Nárok na ošetrovné pri osobnom a celodennom ošetrovaní alebo starostlivosti po splnení vyššie uvedených podmienok vzniká tomu, kto je nemocensky poistený.

Nárok na ošetrovné v praxi majú tieto osoby:

 • nemocensky poistený zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (je to lehota po zániku nemocenského poistenia a vo všeobecnosti je to sedemdňová lehota).

Prečítajte si tiež Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, nárok na ošetrovné nevznikne tým zamestnancom, ktorí neplatia nemocenské poistenie. Sú to zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu na základe niektorých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Takisto nemôže byť ošetrovné poskytnuté ani živnostníkovi, ktorí si neplatí odvody do Sociálnej poisťovne (nie je povinne a ani dobrovoľne nemocensky poistený). U dobrovoľne nemocensky poistených osôb je ešte podmienka, že im nárok na ošetrovné vzniká len vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti boli nemocensky poistené najmenej 270 dní. Spoločne pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby platí, že podmienkou nároku na ošetrovné je, aby nemali dlh na nemocenskom poistení v úhrne 5 eur alebo viac.

Obdobie poskytovania ošetrovného (OČR-ky)

Ošetrovné sa poskytuje za konkrétne dni. To znamená, že ošetrovné je poskytované za každý deň potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Poskytuje sa od prvého do posledného dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Obdobie poskytovania ošetrovného však má určenú lehotu, po uplynutí ktorej sa skončí.

Obdobie poskytovania ošetrovného sa skončí najneskôr uplynutím:

 • 14 dní od vzniku potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa,
 • 14 dní od vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania osoby pre to, že jej zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou, alebo
 • 90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ak ide o už spomínané dlhodobé ošetrovné, ktoré bolo zavedené v apríli 2021 a o ktorom si môžete viac prečítať v článku Zmeny v ošetrovnom (OČR) od roku 2021.

Príklad na obdobie poskytovania ošetrovného

Šesťročnému dieťaťu sa zhoršil zdravotný stav, a tak jeho rodičia dňa 10. februára navštívili zdravotnícke zariadenie. Lekár rozhodol, že zdravotný stav tohto dieťaťa si vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie inou osobou. Jeden z rodičov tohto dieťaťa s ním zostane doma. Na základe následnej kontroly zdravotného stavu dňa 19. februára lekár rozhodol, že dieťa sa vyliečilo a nie je potrebné ho ďalej ošetrovať. Rodičovi v súvislosti s chorobou jeho dieťaťa vznikol nárok na ošetrovné 10. februára a trval mu do 19. februára (vrátane).

Čo v prípade, ak majú nárok na ošetrovné dvaja alebo sa ošetrujú viacerí

V praxi môže nastať aj situácia, že jednu osobu by mohli ošetrovať alebo sa o ňu starať aj viacerí. Takisto môže nastať situácia, že jedna osoba môže ošetrovať alebo sa starať aj o viac osôb súčasne. Zákon o sociálnom poistení však v takýchto prípadoch hovorí jasne. Za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej alebo viacerých osôb alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viac detí sa ošetrovné vypláca len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

OČR-ku je možné poberať pri staraní sa o chorých najbližších členov rodiny a ďalších.

Z uvedeného vyplýva, že ak prvý rodič ošetruje dieťa choré od 15. júna do 24. júna, tak v prípade tohto dieťaťa a tejto jeho choroby môže ošetrovné poberať len tento prvý rodič. Nie je možné, aby počas prvých päť dní choroby dieťaťa poberal ošetrovné prvý rodič a počas druhých päť dní choroby dieťaťa poberal ošetrovné druhý rodič. Druhý rodič môže na toto dieťa poberať ošetrovné až v prípade vzniku inej choroby a ošetrovania tohto dieťaťa. Rovnako to platí aj na situáciu, ak by títo rodičia mali dve deti a ochoreli by naraz. Aj vtedy by ošetrovné na ne pri týchto ich súbežných chorobách po celý čas mohol poberať len jeden z rodičov.

Jedine v prípade, ak ide o dlhodobé ošetrovné, tak je možné, aby v rôznych dňoch poberali ošetrovné rôzne osoby (striedali sa).Článok pokračuje pod reklamou

V akej sume sa poskytuje ošetrovné (OČR-ka)

Suma denného ošetrovného je podľa zákona o sociálnom poistení nasledovná:

 • 55 % denného vymeriavacieho základu alebo
 • 55 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Primárne sa na výpočet ošetrovného používa denný vymeriavací základ. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa používa na výpočet sumy ošetrovného v situáciách podľa § 57 zákona o sociálnom poistení. Ide hlavne o prípady, kedy bol poistenec nemocensky poistený iba krátko alebo nemal nepretržite príjem na platenie nemocenského poistenia. Zostaňme na účely tohto článku pri dennom vymeriavacom základe na určenie sumy ošetrovného.

Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie môže byť u každého poistenca iné. Záleží to hlavne od toho, ako dlho bol nemocensky poistený. Podľa toho to môže byť obdobie predchádzajúceho roka, obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo aj iné obdobie. Podrobne upravuje určovanie rozhodujúceho obdobia na účely nemocenských dávok § 54 zákona o sociálnom poistení. Denný vymeriavací základ a pravdepodobný vymeriavací základ sa zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta nahor.

Denný vymeriavací základ nesmie prekročiť denný vymeriavací základ určený z 24-násobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. V roku 2021 je maximálna suma ošetrovného na jeden kalendárny deň 39,49154 eura. Výsledná suma ošetrovného vypočítaná ako súčin počtu dní osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti a sumy denného ošetrovného sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.

Príklad na výpočet sumy ošetrovného

Rodičovi vznikol od 15. júna 2021 nárok na ošetrovné z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania jeho dieťaťa. Rodič je nepretržite zamestnancom a pre určenie sumy ošetrovného bude potrebné zistiť jeho denný vymeriavací základ. Ním bude podiel vymeriavacích základov (hrubých miezd) v roku 2020 (v rozhodujúcom období) a čísla 366 (počet dní rozhodujúceho obdobia). Rodičovi boli v roku 2020 vyplatené hrubé mzdy spolu vo výške 10 000 eur. Jeho denný vymeriavací základ je 27,3225 eura (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor). Potom suma ošetrovného je 55 % z 27,3225 eura, čo je 15,027375 eura. Rodič bude dieťa ošetrovať do 24. júna 2021 (vrátane), čo je spolu 10 dní. Za tie mu po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor patrí ošetrovné vo výške spolu 150,30 eura (15,027375 x 10 dní).

Aký je postup získania ošetrovného (OČR-ky) a kedy je OČR-ka vyplácaná

K získaniu ošetrovného (na obdobie maximálne 14 dní) je v prvom rade potrebné tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré má k dispozícii len lekár. Lekár ho pri vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti vystaví príslušnej osobe (napríklad tomu, kto ochorel). Tá toto tlačivo postúpi osobe, ktorá na ňu bude poberať ošetrovné. Prečítajte si tiež Maximálne nemocenské dávky v roku 2021 (PN, OČR, materské)

V prvej časti (žiadosť o ošetrovné) tlačiva lekár potvrdí vznik potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Tiež v ňom osoba, ktorá bude poberať ošetrovné, vyplní príslušné údaje o sebe vrátane toho, akým spôsobom si žiada dávku vyplácať. V prípade, že je poberateľ ošetrovného zamestnancom, predloží tlačivo na potvrdenie aj zamestnávateľovi. Následne je potrebné toto tlačivo doručiť Sociálnej poisťovni (osobne alebo poštou). V druhej časti (potvrdenie o skončení potreby ošetrovania / starostlivosti) tlačiva lekár uvedie dátum skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Túto časť tlačiva je potom tiež potrebné doručiť Sociálnej poisťovni. Spomínané časti tlačiva je vhodné doručiť Sociálnej poisťovni do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca. V prípade, že tento termín nebude dodržaný, tak nárok na ošetrovné nezaniká, pretože ten sa premlčí až uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý ošetrovné patrí.

Sociálna poisťovňa vyplatí ošetrovné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.