Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2021 (príklady)

Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2021 (príklady)

Vakých prípadoch sa oplatí podnikateľom uplatniť paušálne výdavky, a ušetriť tak na dani z príjmov? Prinášame riešenie na praktických príkladoch.

Paušálne výdavky sú upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Možnosti uplatnenia výdavkov

Fyzická osoba – podnikateľ si môže v roku 2021 uplatniť svoje výdavky týmito spôsobmi:

 • vedením jednoduchého účtovníctva – skutočne preukázateľné výdavky,
 • vedením podvojného účtovníctva – skutočne preukázateľné výdavky,
 • vedením daňovej evidencie – skutočne preukázateľné výdavky,
 • paušálnymi výdavkami – nejedná sa o skutočné výdavky, ale o výdavky percentom z príjmov.

V tomto článku sa budeme venovať práve poslednému bodu, a teda otázke, komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2021.

Čo sú to paušálne výdavky?

Ako sme už vyššie spomenuli, paušálne výdavky sa inak nazývajú aj výdavky percentom z príjmov. Toto percento je presne určené v zákone o dani z príjmov:

 • 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samotnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 20 000 €,
 • 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu najviac do výšky 20 000 €.

Ak má podnikateľ príjmy aj z podnikania a aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, tak si môže uplatniť paušálne výdavky 60 % zo súčtu týchto zdaniteľných príjmov. Ak by mal tento podnikateľ aj príjmy z použitia umeleckého výkonu, tak si samostatne na tento príjem môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z tomto príjmu (s horným limitom).

V sume paušálnych výdavkov však nie sú zahrnuté zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. K sume paušálnych výdavkov sa tak pripočítajú podnikateľom skutočne zaplatené odvody v roku 2021.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2021?

Treba však upozorniť, že nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov nemajú všetky fyzické osoby – podnikatelia. Nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov majú v roku 2021 fyzické osoby s príjmami:

 • z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, napríklad príjmy zo živnosti,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, napríklad príjem z vytvorenia diela,
 • z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Taktiež pozor, pretože paušálne výdavky v roku 2021 si môže uplatniť iba daňovník, ktorý nebol („klasickým“) platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho roka, resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia. Avšak fyzická osoba – podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov si v roku 2021 môže uplatniť paušálne výdavky.

Viac o paušálnych výdavkov v roku 2021 sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2021 – tabuľka

Výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2021
VýhodyNevýhody
Nie je nutnosť preukazovať a dokladovať svoje výdavkyVýška paušálnych výdavkov je známa až po skončení zdaňovacieho obdobia
Jednoduchý výpočet paušálnych výdavkov
a jednoduchšie vyplnenie daňového priznania
Ohraničená maximálna výška paušálnych výdavkov
20 000 €
Nižšie náklady za spracovanie daňového priznania externým účtovníkom či daňovým poradcomV závislosti od preferencii podnikateľa dodatočná nutnosť viesť aspoň nejakú formu evidencie pre získanie prehľadu
vo výdavkoch
Nie je povinnosť viesť zložité evidencie ako je podvojné alebo jednoduché účtovníctvo
Nižšia časová náročnosť

Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2021?

Uplatniť paušálne výdavky je síce administratívne menej náročné, no nie vždy je to aj výhodné. Väčšinou je výhodné uplatniť paušálne výdavky pre fyzické osoby:

 • ktorých suma preukázateľných výdavkov je nižšia ako je suma paušálnych výdavkov, napríklad preukázateľné výdavky podnikateľa sú 7 000 € a paušálne výdavky sú 12 000 €,
 • ktorých suma preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov, pričom rozdiel týchto súm je zanedbateľný, napríklad preukázateľné výdavky podnikateľa sú 6 500 € a paušálne výdavky sú 6 000 €.

Prečítajte si tiež Paušálne výdavky v roku 2021

Z uvedeného vyplýva, že uplatniť paušálne výdavky sa neoplatí fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých preukázateľné výdavky sú o veľký rozdiel vyššie ako je suma paušálnych výdavkov, napríklad preukázateľné výdavky sú 35 000 € a paušálne výdavky sú v maximálnej sume 20 000 €.

Naopak, paušálne výdavky sa oplatia pre tie fyzické osoby – podnikateľov, ktorých povaha a náplň práce potrebuje iba málo vstupov, a tak skutočné výdavky sú veľmi nízke. Môže ísť napríklad o povolania ako sú herci, programátori, grafici, daňoví alebo finanční poradcovia, atď.

O výhodnosti uplatnenia paušálnych výdavkov hovoríme teda v dvoch rovinách:

 • výsledná daňová povinnosť pri paušálnych výdavkoch je nižšia ako by bola daňová povinnosť pri uplatnení skutočných preukázateľných výdavkov,
 • výsledná daňová povinnosť pri paušálnych výdavkoch je o málo vyššia ako by bola daňová povinnosť pri uplatnení skutočných preukázateľných výdavkov, avšak uplatnenie paušálnych výdavkov je časovo a aj finančne menej náročné.

Príklad, kedy sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2021

Martin je finančný poradca a počas zdaňovacieho obdobia 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 30 000 €. Nakoľko si nebol istý, ako bude uplatňovať výdavky na daňové účely, počas roka 2021 si zaznamenával a uchovával doklady o všetkých svojich preukázateľných výdavkoch, ktorých výška bola v sume 10 000 €. Počas roka 2021 platil aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v celkovej sume 2 500 €. Martin nebol počas roka 2021 platiteľom DPH a má nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov. V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý výpočet výslednej daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych, ale aj preukázateľných výdavkov.

Uplatnenie paušálnych výdavkovUplatnenie preukázateľných výdavkov
Zdaniteľné príjmy30 000 €30 000
Výdavky18 000 €
(30 000 € x 60 %)
10 000 €
Odvody2 500 €2 500 €
Čiastkový základ dane
(príjmy – výdavky – odvody)
9 500 €17 500 €
Nezdaniteľná časť základu dane4 511,43 €4 511,43 €
Základ dane
(čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť)
4 988,57 €12 988,57 €
Daň z príjmov fyzickej osoby
(19 % zo základu dane)
947,82 €2 467,82 €

Po porovnaní daňových povinností pri paušálnych a preukázateľných výdavkov je zjavné, že Martinovi sa jednoznačne oplatí uplatniť paušálne výdavky. Jeho daňová povinnosť za rok 2021 bude pri uplatnení paušálnych výdavkov 947,82 €, čo je o 1 520,00 € menej, ako pri uplatnení preukázateľných výdavkov.

Príklad, kedy sa neoplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2021

Oľga je živnostníčka a vlastní kvetinárstvo, v ktorom zamestnáva jedného zamestnanca. Jej zdaniteľné príjmy za rok 2021 boli v sume 35 000 € a preukázateľné výdavky boli v sume 25 000 €. V týchto skutočných výdavkoch sú zahrnuté náklady na nákup tovarov, prenájom priestoru, na mzdy zamestnanca, na propagáciu, a pod. Počas roka 2021 Oľga zaplatila odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume 4 500 €. Oľga sa počas roka 2021 stala „klasickým“ platiteľom DPH, avšak bola platiteľom iba časť zdaňovacieho obdobia, a tak má stále nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov. V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý výpočet výslednej daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych, ale aj preukázateľných výdavkov.

Uplatnenie paušálnych výdavkovUplatnenie preukázateľných výdavkov
Zdaniteľné príjmy35 000 €35 000 €
Výdavky20 000 € (35 000 € x 60 % = 21 000 €, avšak max. hranica je 20 000 €)25 000 €
Odvody4 500 €4 500 €
Čiastkový základ dane
(príjmy – výdavky – odvody)
10 500 €5 500 €
Nezdaniteľná časť základu dane4 511,43 €4 511,43 €
Základ dane
(čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť)
5 988,57 €988,57 €
Daň z príjmov fyzickej osoby
(19 % zo základu dane)
1 137,82 €187,82 €

Po porovnaní daňových povinností pri paušálnych a preukázateľných výdavkov je zjavné, že Oľge sa jednoznačne oplatí uplatniť preukázateľné výdavky. Jej daňová povinnosť za rok 2021 bude pri uplatnení preukázateľných výdavkov 187,82 €, čo je o 950,00 € menej, ako pri uplatnení paušálnych výdavkov. Úspora by mala byť stále väčšia, aj v prípade, že nejakú časť z nej by použila na zaplatenie účtovníka, ktorý by jej daňovú evidenciu (príp. účtovníctvo) spracoval.

Príklad, kedy je uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2021 na zvážení daňovníka

Samuel je grafik a za rok 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy v hodnote 18 000 €. Za tento rok dosiahol preukázateľné výdavky v sume 11 200 €. Počas roka platil aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume 2 300 €. Samuel nebol počas celého roka 2021 platiteľom DPH a má nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov. V nasledujúcej tabuľke je zhrnutý výpočet výslednej daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych, ale aj preukázateľných výdavkov.

Uplatnenie paušálnych výdavkovUplatnenie preukázateľných výdavkov
Zdaniteľné príjmy18 000 €18 000 €
Výdavky10 800 €
(18 000 € x 60 %)
11 200 €
Odvody2 300 €2 300 €
Čiastkový základ dane
(príjmy – výdavky – odvody)
4 900 €4 500 €
Nezdaniteľná časť základu dane4 511,43 €4 511,43 €
Základ dane
(čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť)
388,57 €0,00 €
Daň z príjmov fyzickej osoby
(19 % zo základu dane)
73,82 €0,00 €

Z porovnania paušálnych a preukázateľných výdavkov vyplýva, že uplatnením preukázateľných výdavkov by Samuel neplatil daň z príjmov za rok 2021, keďže výsledná daňová povinnosť je 0,00 €. Ak by uplatnil paušálne výdavky, tak by daň platil 73,82 €. Prečítajte si tiež Paušálne výdavky a platiteľ DPH

V tomto prípade však treba zvážiť dodatočné náklady, ktoré sú spojené s preukázateľnými výdavkami. Ide napríklad o náklady na vedenie daňovej evidencie/jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, náklady na zostavenie daňového priznania. Preukázateľné výdavky sa taktiež spájajú s vyššou časovou náročnosťou oproti paušálnym výdavkom a taktiež možným dokladovaním a preukazovaním daňovej uznateľnosti nákladov pri možnej daňovej kontrole. Preto pri tomto nízkom rozdiele je vhodnejšie uplatniť si stále paušálne výdavky.

Z uvedeného vyplýva, že pozerať iba na výslednú daňovú povinnosť nestačí. Treba zvážiť aj dodatočné vedľajšie náklady vzťahujúce sa s uplatnením skutočných a paušálnych výdavkov.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.