Pri poklese tržieb je možný odklad platenia poistného aj za máj

Z rokovania vlády 20. mája 2020 prišla dobrá správa pre zamestnávateľov a SZČO.

odklad sociálnych odvodov za máj

Po odklade splatnosti odvodov na sociálne poistenie za mesiac marec a odpustení sociálnych odvodov za mesiac apríl, si môžu všetci zamestnávatelia a SZČO s poklesom tržieb minimálne o 40 % odložiť splatnosť sociálnych odvodov za mesiac máj až do 31. decembra 2020. Predlžuje sa aj lehota pre marcové odvody, ktorá bola pôvodne do 31. júla 2020. 

Ďalšie opatrenia na pomoc zamestnávateľom a SZČO sme zhrnuli v článku. 

Dôvodová správa k materiálu, ktorý na rokovanie vlády predložil minister práce vysvetľuje: “S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, (SZČO), a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020 a za obdobie máj 2020, a to do 31. decembra 2020. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.” 

Upozorňujeme, že ide len o sociálne odvody, nie zdravotné. Pri zamestnávateľoch ide o odvody za zamestnávateľa, nie za zamestnanca. Tie musia aj naďalej uhrádzať v pôvodných lehotách splatnosti. 

Ministerstvo práce v rámci predkladaného návrhu vypočítalo, že celková suma odloženého sociálneho poistenia u zamestnávateľov za mesiac máj by mala byť 16,4 milióna eur (priemer na jedného zamestnávateľa približne 2737,1 eura) a u SZČO by suma mala byť 0,8 milióna eur (priemer na jednu SZČO približne 167,9 eura).


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.