Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Kto má za rok 2021 povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a za ktoré vozidlá? Kedy je auto od dane oslobodené? Postup pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je legislatívne upravené v § 9 zákona č. 361/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel vzniká daňovníkovi, ktorý použil na podnikateľské účely vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike. Daňovníkom môže byť fyzická, ako aj právnická osoba.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021?

Daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za vozidlo, ak:

 • je predmetom dane (vozidlo kategórie):
  • L 1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky
  • M1 – osobný automobil
  • M2 a M3 – autobusy
  • N1 až N3 – nákladné vozidlá
  • O1 až O4 – prípojné vozidlá
 • evidenčné číslo vozidla bolo pridelené v Slovenskej republike,
 • bolo aspoň jeden deň v roku použité na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

Nezdaňujú sa vozidlá kategórie:

 • T,C – kolesové a pásové traktory,
 • R – prípojné vozidlo na traktor,
 • S – ťahaný vymeniteľný stroj za T, C,
 • P – pracovný stroj,
 • LS – snežné skútre,
 • V – ostatné vozidlá.

V zákone je rozdelených 5 druhov daňovníkov. Daňovníkom je podľa § 3 fyzická alebo právnická osoba:

 • ak je v dokladoch zapísaná ako držiteľ vozidla,
 • ak je v dokladoch zapísaná ako držiteľ vozidla jeho organizačná zložka,
 • ak používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela alebo bola zrušená,
 • ak používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ak ako zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za používanie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Kedy je vozidlo predmetom dane?

Kedy sa vozidlo stáva predmetom dane, definuje zákon o dani z motorových vozidiel v § 2. Pod používaním vozidla na podnikanie rozumieme:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencií v zmysle § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov),
 • uplatňovanie výdavkov, ktoré sú spojené s používaním vozidla alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom v zmysle § 3 písm. c) až e) zákona o dani z motorových vozidiel (napr. daňovník na podnikanie používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie).

Ak daňovník spĺňa aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, vzniká mu daňová povinnosť prvým dňom v mesiaci a táto skutočnosť sa uvedie v daňovom priznaní. Nevzťahuje sa to však na daňovníka, ktorý je zamestnávateľom.

Daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia nevzniká oznamovacia povinnosť pri vzniku, resp. zániku daňovej povinnosti. Po ukončení zdaňovacieho obdobia uvedie túto skutočnosť pri podávaní daňového priznania.

Pod skutočným používaním vozidla na podnikanie rozumieme dosahovanie príjmov tak u právnických ako aj fyzických osôb dosahujúcich príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Dôležité je uvedomiť si, že vozidlo je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia, aj keď sa nepoužíva (napr. z dôvodu dlhodobej opravy), keďže nedošlo k prerušeniu podnikateľskej činnosti a vozidlo je stále evidované v Slovenskej republike. Inzercia GENERALI 

Ak počas celého zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, nebolo vozidlo predmetom dane (nebolo použité na podnikanie ani jeden deň; nebolo o ňom účtované; neviedla sa daňová evidencia; ani neboli uplatnené výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla) má daňovník povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31.januára prostredníctvom „OZNÁMENIA“ o zániku daňovej povinnosti elektronicky cez všeobecné podanie na stránke Finančnej správy.

Kedy vozidlo nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodené?

Predmetom dane nie je vozidlo ktoré:

 • má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmena M, H alebo S (M-novovyrobené, novokúpené vozidlo; H-historické vozidlo; S-športové vozidlo),
 • je určené na vykonávanie špeciálnych činnosti, nie na prepravu (nie špeciálne nákladné vozidlo) a v evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, je označené ako špeciálne vozidlo (samohybný žeriav, autorýpadlo a pod.).

Vozidlá, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 4 zákona o dani z motorových vozidiel:

 • vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, pri zaručení vzájomnosti (daňové priznanie sa nepodáva),
 • vozidlá:
  • záchrannej zdravotnej služby,
  • banskej záchrannej služby,
  • horskej záchrannej služby,
  • leteckej záchrannej služby,
  • požiarnej ochrany (daňovník v daňovom priznaní uplatní oslobodenie od dane),
 • osobnej pravidelnej dopravy.

Kedy je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a kedy treba daň zaplatiť?

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (§ 9 zákona o dani z motorových vozidiel).

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane najneskôr 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.01.2022 za rok 2021.

Ak daňovníkovi z podaného daňového priznania k dani z motorových vozidiel vznikne povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel, táto daň je splatná v termíne na podanie daňového priznania t. j. do 31.01.2022 za zdaňovacie obdobie roku 2021.

Daň vypočítanú v daňovom priznaní platí daňovník len v prípade ak presiahne sumu 5 €.

V § 9 zákona o dani z motorových vozidiel sú uvedené aj špecifické prípady, kedy dochádza k osobitnej úprave zdaňovacieho obdobia a taktiež aj k úprave lehoty na podanie daňového priznania a splatnosti dane. Konkrétne ide o prípady:

 • zrušenie daňovníka bez likvidácie – za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí v posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo k zániku daňovníka bez likvidácie, podáva daňové priznanie právny nástupca daňovníka v lehote do jedného mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia;
 • konkurz vyhlásený na majetok daňovníka – za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí v posledný deň v mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, sa podáva daňové priznanie do jedného mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. V prípade, ak bol na majetok vyhlásený konkurz, sa zdaňovacie obdobie začína prvým dňom mesiaca nesledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz a končí sa posledným dňom toho istého kalendárneho roka;
 • zrušenie daňovníka s likvidáciou – za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí v posledný deň mesiaca vstupu daňovníka do likvidácie, podáva daňové priznanie likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom  došlo k zrušeniu daňovníka s likvidáciou a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom došlo k zrušeniu s likvidáciou;
 • ukončenie alebo prerušenie podnikania – za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie, sa podáva daňové priznanie do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia;
 • ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania – za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, daňové priznanie podáva dedič. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva dedič, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Ak by k dohode medzi dedičmi nedošlo, dediča určí správca dane. Daňové priznanie sa následne podáva do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Na žiadosť dedičov môže správca dane predlžiť lehotu na podanie daňového priznania, ak o to dedič požiada 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie sa nepodáva, ak by dedičstvo prepadlo v prospech Slovenskej republiky, alebo ak neboli splnené dôvody na podanie daňového priznania a dedič oznámi túto skutočnosť správcovi dane prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o zániku daňovej povinnosti“.Článok pokračuje pod reklamou

Možnosti podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník:

 • v elektronickej forme – takmer každý daňovník má povinnosť komunikovať s daňovým úradom výlučne elektronicky. Povinnosť elektronického podávania listín sa vzťahuje na:
  • platiteľov dane z pridanej hodnoty,
  • právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri,
  • fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov.
 • v papierovej forme miestne príslušnému daňovému úradu (právnická osoba podľa sídla, fyzická osoba podľa miesta trvalého bydliska), ak je možnosť papierového podania.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 – vzor a poučenie

Nový vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel platí od roku 2020. Daňovník ho nájde na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (Vzory tlačív) alebo na stránke Finančnej správy (v záložke Formuláre – Elektronické formuláre alebo Vzory tlačív). Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 na stiahnutie.

Je dôležité, aby sa daňovník riadil primárne Poučením na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (vzor poučenia na vyplnenie na stiahnutie). Ďalej si priblížime, ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021?

Daňové priznanie je rozdelené do siedmich oddielov na štyroch stranách. V prípade ak sa podáva daňové priznanie za viac ako dve vozidlá, môže byť strán číslo 3 viac, ako jedna.

Na strane 1 a 2 daňového priznania sa uvádzajú všeobecné údaje o daňovníkovi ako:

 • kto podáva daňové priznanie: fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná osoba, ktorá nemá pridelené DIČ,
 • DIČ alebo rodné číslo, prípadne dátum narodenia, ak daňové priznanie vypĺňa fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na Slovensku,
 • druh daňového priznania (riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie),
 • zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva,
 • dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania (vypĺňa sa len v prípade, ak nastanú skutočnosti, kedy daňovník musí podať dodatočné daňové priznanie po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania),
 • zdaňovacie obdobie podľa:
  • § 9 ods. 1 – podáva sa daňové priznanie za ročné zdaňovacie obdobie,
  • § 9 ods. 3 až 7 – podáva sa daňové priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie (napr. ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, vyplním sa „x“ v políčku 3; daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, vyplní sa „x“ v políčku 6).

V I. oddiele daňového priznania uvádza daňovník svoje údaje a to:

 • u fyzickej osoby vyplní políčka 03 až 06: priezvisko, meno, titul (pred menom/za menom), dodatok obchodného mena,
 • u právnickej osoby vyplní políčka 07 až 14: obchodné meno alebo názov, ulica, súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec, štát, telefónne číslo, emailová adresa/faxové číslo,
 • zahraničná osoba vypĺňa políčka 15 až 20.

V II. oddiele daňového priznania vyplní daňovník údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie ako štatút osoby a jej vzťah k daňovému subjektu (štatutárny zástupca, konateľ, dedič atď.), osobné údaje a adresu trvalého pobytu (FO) alebo sídla (PO).

Oddiel číslo III uvádza samotný výpočet dane za vozidlá, ktoré sú predmetom dane a taktiež aj údaje o vozidlách, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 4 ods.1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Výpočet dane:

 • dátum prvej evidencie vozidla (riadok 01): uvedie sa dátum z riadku B osvedčenia o evidencií vozidla, ktorý je uvedený vo veľkom technickom preukaze,
 • dátum vzniku daňovej povinnosti (riadok 02): vypĺňa sa jedine v prípade, ak došlo počas zdaňovacieho obdobia k vzniku/zániku daňovej povinnosti iba raz. Ak povinnosť trvá z predošlého zdaňovacieho obdobia tento riadok sa nevypĺňa. V prípade, ak daňová povinnosť vznikala/zanikala opakovane v priebehu zdaňovacieho obdobia, uvedie sa táto skutočnosť v oddiele VII. Poznámky (napr. auto bolo používané na podnikanie od januára do marca príslušného zdaňovacieho obdobie. V mesiacoch apríl až september bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel z dôvodu dlhodobej opravy a následne v mesiacoch október až december sa používalo na podnikateľské účely. Táto skutočnosť sa uvedie v oddiele VII. Poznámky),
 • kategória vozidla (riadok 03): kategória vozidla je uvedená v doklade o vozidle (L, M, N, O),
 • ťahač alebo náves (riadok 04): uvedie sa, či ide o ťahač alebo náves,
 • evidenčné číslo (riadok 05): uvedie sa evidenčné číslo podľa dokladu k vozidlu,

Riadky 06 až 09 sa povinne vypĺňajú, aby bolo možné určiť príslušnú ročnú sadzbu dane!

 • zdvihový objem valcov motora v cm3 (riadok 06): v prípade vozidiel z kategórie L a M1 sa uvedie zdvihový objem motora z dokladu k vozidlu,
 • výkon motora v kW (riadok 07): týka sa elektromobilov, čiže vozidiel (z kategórie L, M a N), ktorých jediným zdrojom energie je elektrina a výkon sa uvedie v kW,
 • hmotnosť vozidla v tonách (riadok 08): uvádza sa, ak ide o úžitkové vozidlá a autobusy (kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4)
 • počet náprav (riadok 09): k vozidlám z riadku 08 sa uvedie počet náprav z dokladu k vozidlu,
 • daňovník podľa § 3 zákona (riadok 10): uvedie sa daňovník podľa toho, do ktorej skupiny § 3 písm. a) až e) patrí. Napr. je držiteľom vozidla zapísaným v dokladoch (§ 3 písm. a) alebo používa vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná iná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie (§ 3 písm. d),
 • oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 zákona (riadok 11): POZOR, pri vozidlách diplomatických misií a konzulárnych úradov (§4 ods. 1 písm. a)) ak je zaručená vzájomnosť, neuvádzajú sa v daňovom priznaní.

V daňovom priznaní sa uvádzajú len vozidla § 4 ods. 1 písm. b) až d) (napr. vozidlo záchrannej zdravotnej služby, požiarnej ochrany atď.), ale treba upozorniť, že keďže ide o vozidlá oslobodené od dane, riadok 11 je posledným vyplneným riadkom strany číslo 3.

 • samotný výpočet dane podľa sadzieb dane a zvýšenie alebo zníženie ročnej sadzby v závislosti od prvej evidencie vozidla je uvedený v riadkoch 12 až 21,
 • rozdiely z dodatočného daňového priznania (riadky 22 až 24): vypĺňa len daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

V oddiele IV. je zosumarizovaná daň za všetky vozidlá, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní.

 • celkový počet vozidiel (riadok 35): vpíše sa počet všetkých vozidiel, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní alebo v podanom predchádzajúcom dodatočnom priznaní,
 • celková daň za všetky vozidlá (riadok 36): ide o celkovú daň za všetky vozidlá v daňovom priznaní t. j. súčet riadov 21,
 • ak daňovník platil preddavky podľa § 10 zákona vypĺňa riadky 37 až 39,
 • predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona (riadok 40): uvedie sa predpokladaná daň za bežné účtovné obdobie, vo výške súčtu ročnej sadzby dane za vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Predpokladaná daň predstavuje východiskový údaj pre stanovenie preddavkov,
 • počet strán III. oddielu (riadok 41): uvedie sa počet strán, ktoré sú súčasťou daňového priznania v závislosti od počtu vozidiel.

Oddiel V. sa týka dodatočného daňového priznania, ktorý obsahuje sumár dane za všetky vozidlá.

Oddiel VI. vypĺňa daňovník v prípade, ak mu vznikol nárok na vrátenie daňového preplatku.

Prípadné poznámky k daňovému priznaniu (napr. ak došlo k opakovanému vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia) uvedie daňovník v VII. oddiele – Poznámky.

Na konci daňového priznania daňovník vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a má povinnosť vyplniť dátum vyplnenia daňového priznania. V prípade, ak podáva daňové priznanie v listinnej podobe, má povinnosť daňové priznanie aj podpísať vlastnoručným podpisom. 


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.