Služby

Vyberte si z nášho portfólia služieb

  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Mzdy a personalistika
  • Daňové poradenstvo
  • Ekonomické poradenstvo
Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Kontrola dokladov

Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.


Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.


Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.


Daňové priznanie k DPH

Dodržíme všetky zákonné lehoty - zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.


Daňové priznanie

Vypočítame daň z príjmov - v rámci zákonných možností v optimálnej výške.


Poradenstvo

Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.


Archivácia dokladov

Zabezpečujeme zákonnú archiváciu spracovaných dokladov klienta.


Komunikácia s inštitúciami

Elektronická komunikácia s inštitúciami pomocou KVALIFIKOVANÉHO EL. PODPISU, zastupovanie na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni. Zastupovanie v mene klienta aj pri kontrolách.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Kontrola dokladov

Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.


Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.


Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.


Daňové priznanie k DPH

Dodržíme všetky zákonné lehoty - zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.


Daňové priznanie

Vypočítame daň z príjmov - v rámci zákonných možností v optimálnej výške.


Poradenstvo

Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.


Archivácia dokladov

Zabezpečujeme zákonnú archiváciu spracovaných dokladov klienta.


Komunikácia s inštitúciami

Elektronická komunikácia s inštitúciami pomocou KVALIFIKOVANÉHO EL. PODPISU, zastupovanie na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni. Zastupovanie v mene klienta aj pri kontrolách.

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Poradenstvo

Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.


Registrácie, prihlášky a odhlášky

Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.


Spracovanie miezd

Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.


Pracovné zmluvy, dohody

Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.


Evidencia zamestnancov

Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.


Plnenie zákonných povinností

Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane, poradenstvo pri plánovaní daní a poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní. Klientom ponúkame tiež vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Rozsah služieb závisí od potrieb a požiadaviek klienta.

Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.