Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov v účtovníctve a vzor dohody

Ako započítať pohľadávky a záväzky a čo musí obsahovať dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok? Ako zaúčtovať vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov?

Ako vzájomne započítať pohľadávky a záväzky

Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov upravuje primárne Občiansky zákonník v § 580 – 581 a Obchodný zákonník v § 358 – 364. Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov predstavuje jednu z foriem úhrad pohľadávok a záväzkov. Započítať pohľadávky a záväzky je možné:

  • jednostranným právnym úkonom,
  • vzájomnou dohodou.

V prípade, že sa jedna zmluvná strana (dodávateľ alebo zákazník) rozhodne vzájomne započítať pohľadávky jednostranným úkonom, môže tak urobiť v prípade, ak:

  • pohľadávky nie sú na náhradu škody spôsobenej na zdraví,
  • pohľadávky je možné postihnúť výkonom rozhodnutia,
  • pohľadávky nie sú premlčané a zároveň sa ich vyplatenia nemožno domáhať na súde,
  • sú všetky započítavané pohľadávky splatné.

Vyššie uvedené podmienky je nutné mať splnené len pri vzájomnom zápočte pohľadávok jednostranným právnym úkonom. Pri zápočte pohľadávok jednostranným právnym úkonom musí druhej strane oznámiť, že pohľadávky započítala.

Príklad na splnenie podmienok pri zápočte pohľadávok jednostranným právnym úkonom

Firma A, s.r.o. má pohľadávku za poskytnuté účtovné služby v sume 600 eur s DPH voči firme B, s.r.o. Pohľadávka je splatná 17.8.2020. Zároveň firma B, s.r.o. vedie pohľadávku voči firme A, s.r.o. za poskytnuté právne služby vo výške 456 eur s DPH. Pohľadávka je splatná 22.8.2020. Firma A, s.r.o. sa rozhodla započítať vzájomné pohľadávky s firmou B, s.r.o. jednostranným právnym úkonom. Dňa 22.8.2020 môže najskôr vzájomne započítať pohľadávky, pretože obe pohľadávky musia byť splatné. Obe pohľadávky nie sú premlčané, pretože odo dňa splatnosti neuplynul ani deň. Pohľadávky nie sú na náhradu škody spôsobenej na zdraví a je možné postihnúť ich výkonom rozhodnutia. Výkonom rozhodnutia nemožno postihnúť napríklad pohľadávky na náhrady od poisťovne, ak sa náhradou má opraviť budova.

Pri vzájomnej dohode nemusia strany mať splnené vyššie uvedené podmienky. Tzn. pri vzájomnej dohode o zápočte pohľadávok je možné započítať napríklad aj premlčané pohľadávky, aj pohľadávky, ktoré ešte nie sú splatné.

Započítať pohľadávky je možné len do výšky, v akej sa kryjú. Napríklad firma A eviduje pohľadávku v sume 500 eur voči firme B. Zároveň firma B eviduje pohľadávku v sume 350 eur voči firme A. Započítať pohľadávky je možné len do výšky 350 eur.

Vzor dohody o zápočte pohľadávok a záväzkov a vzor zápočtu pohľadávok jednostranným právnym úkonom

Jednostranný zápočet pohľadávok alebo dohoda o zápočte pohľadávok musí obsahovať:

  • identifikáciu osôb, ktoré započítavajú vzájomné pohľadávky – obchodné meno, adresa, IČO, DIČ, IBAN, osobu konajúcu v mene právnickej osoby,
  • údaje o započítavaných pohľadávkach – dátum vystavenia, dátum splatnosti, číslo pohľadávky, suma pohľadávky, sumu na zápočet,
  • prejav vôle započítať pohľadávky.

Jednostranný zápočet pohľadávok alebo dohoda o zápočte pohľadávok nemusia byť na samostatnom tlačive. Dohoda alebo jednostranný zápočet môžu byť napríklad aj vo forme vyjadrenia v e-maile, prípadne ako poznámka vo faktúre. Z jednostranného zápočtu alebo z dohody musí byť však dostatočne preukázateľne jasné, ktorých pohľadávok sa vzájomný zápočet týka.

Prinášame Vám:

Účtovanie vzájomného zápočtu pohľadávok v podvojnom účtovníctve

Pohľadávky a s nimi súvisiace výnosy sa v podvojnom účtovníctve účtujú v celkovej výške. Rovnako aj záväzky a s nimi súvisiace náklady sa účtujú v celkovej výške. Vystavená faktúra sa účtuje neznížená o zápočet vzájomných pohľadávok. Vyplýva to z § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtuje účtovná jednotka majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania. Prečítajte si tiež Dobropisy a ťarchopisy (oprava základu dane)

Vzájomný zápočet pohľadávok predstavuje istú formu úhrady pohľadávky. Pri vzniku pohľadávky sa pohľadávka účtuje v plnej výške. Len v prípade dohody o vzájomnom zápočte sa môže pohľadávka a záväzok voči tej istej osobe započítať najskôr ku dňu splatnosti skoršej pohľadávky. Pokiaľ sa jedna strana rozhodne uskutočniť zápočet jednostranným právnym úkonom, musia byť splatné všetky započítavané pohľadávky a záväzky. Nezapočítanú časť pohľadávky/záväzku je možné následne uhradiť.

Príklad na účtovanie vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve

Firma A, s.r.o. poskytla firme B, s.r.o. účtovné služby vo výške 600 eur s DPH. Obe firmy sú platiteľmi DPH. Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia. Firma B, s.r.o. v rovnakom mesiaci poskytla firme A, s.r.o. právne služby vo výške 456 eur s DPH. Dohodou o vzájomnom zápočte pohľadávok započítali pohľadávky vo výške 456 eur. Nezapočítanú časť pohľadávky vo výške 144 eur zaplatila firma B, s.r.o. na účet firmy A, s.r.o.

Účtovanie vo firme A, s.r.o.

DátumDokladTextSuma v EURMá daťDal
3.8.2020Vystavená faktúraFaktúra za poskytnuté účtovné služby:
– základ dane
– DPH
– spolu na úhradu

500
100
600311

602
343
8.8.2020Prijatá faktúraFaktúra za prijaté právne služby:
– základ dane
– DPH
– spolu na úhradu

380
76
456

518
343321
17.8.2020Dohoda o zápočteZápočet pohľadávky a záväzku voči firme B, s.r.o.456321311
17.8.2020Bankový výpisInkaso zvyšnej časti pohľadávky od firmy B, s.r.o.144221311

Vo firme B, s.r.o. sa zaúčtujú tie isté účtovné prípady, len v opačnom garde. Prijatá faktúra za účtovné služby bude vo firme B, s.r.o. vo vyššej sume ako poskytnuté právne služby firme A, s.r.o.. Sumu 144 eur zaplatí firma B, s.r.o.

Účtovanie vo firme B, s.r.o.

DátumDokladTextSuma v EURMá daťDal
3.8.2020Prijatá faktúraFaktúra za prijaté účtovné služby:
– základ dane
– DPH
– spolu na úhradu

500
100
600

518
343321
8.8.2020Vystavená faktúraFaktúra za poskytnuté právne služby:
– základ dane
– DPH
– spolu na úhradu

380
76
456311

602
343
17.8.2020Dohoda o zápočteZápočet pohľadávky a záväzku voči firme A, s.r.o.456321311
17.8.2020Bankový výpisÚhrada zvyšnej časti záväzku firme A, s.r.o.144321221

Účtovanie vzájomného zápočtu pohľadávok v jednoduchom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve sa pohľadávky a záväzky evidujú v knihe pohľadávok a záväzkov v plnej výške, t. j. vo výške, na akú znejú. 

Podľa § 14 ods. 7 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa pri vzájomnom započítaní pohľadávok k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa v peňažnom denníku účtuje príjem zo započítanej pohľadávky medzi príjmami zahrňovanými do základu dane a výdavok zo započítaného záväzku medzi výdavkami vynaloženými na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

V súlade s § 19 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa daň  pridanej hodnoty účtuje v peňažnom denníku ku dňu inkasa pohľadávky medzi príjmy neovplyvňujúce základ dane. Ku dňu úhrady záväzku sa DPH, ktorú má platiteľ DPH právo odpočítať,  účtuje medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Znamená to, že dňom zápočtu pohľadávok a záväzkov sa vzájomný zápočet eviduje v knihe pohľadávok a záväzkov. V peňažnom denníku sa vzájomný zápočet zaeviduje až medzi uzávierkovými účtovnými operáciami. Vo výške základu dane bude zápočet pohľadávky medzi zdaniteľnými príjmami a DPH zo započítanej pohľadávky bude medzi príjmami neovplyvňujúcimi základ dane. Započítaný záväzok bude vo výške základu dane medzi daňovými výdavkami (ak ide o daňový výdavok podľa zákona o dani z príjmov) a odpočítaná DPH sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Do peňažného denníka sa zápočet pohľadávky a záväzku zaúčtuje vo výške, v akej sa vzájomne kryjú.

Vplyv zápočtu pohľadávok a záväzkov na daň z príjmov

V podvojnom účtovníctve nemá zápočet pohľadávok a záväzkov vplyv na daň z príjmov, pretože zápočet sa účtuje na súvahových účtoch. Zápočet pohľadávok a záväzkov sa neúčtuje na účtoch nákladov a výnosov. Z toho dôvodu neovplyvňuje výsledok hospodárenia ani základ dane z príjmov.

Na účely zistenia základu dane z príjmov sa v jednoduchom účtovníctve porovnávajú zdaniteľné príjmy a daňové výdavky. Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov má vplyv na daň z príjmov u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Napríklad, ak by veriteľ a dlžník podpísali dohodu o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov koncom roka 2020, u daňovníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve by vstupoval zápočet do základu dane z príjmov za rok 2020. Ak by však dohodu o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov podpísali začiatkom roka 2021, aj keď faktúry sú z konca roka 2020, u daňovníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve by vstupoval zápočet pohľadávok a záväzkov do základu dane z príjmov za rok 2021.

Vplyv zápočtu pohľadávok a záväzkov na DPH

Zápočet pohľadávok a záväzkov nemá vplyv na daňovú povinnosť a na právo na odpočítanie DPH z dôvodu, že daňová povinnosť DPH vzniká dňom dodania tovaru alebo dňom dodania služby. Právo na odpočítanie DPH vzniká štandardne vtedy, keď platiteľovi DPH – dodávateľovi vzniká daňová povinnosť. Napríklad platiteľ DPH vystaví faktúru za tovar 14.8.2020, tovar bol dodaný 11.8.2020. Dátum dodania na faktúre je 11.8.2020. Platiteľovi DPH – dodávateľovi vzniká daňová povinnosť 11.8.2020 a odberateľovi – klientovi vzniká právo na odpočet DPH z dodaného tovaru dňa 11.8.2020. Keď následne dôjde k zápočtu pohľadávok a záväzkov medzi dvomi subjektami, DPH už do zápočtu nevstupuje. Prečítajte si tiež Barterové obchody – účtovanie a zdaňovanie

Jedine v prípade, ak jeden z platiteľov DPH uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH, má vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov vplyv na daňovú povinnosť k DPH a na právo na odpočet DPH. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/011088/2016-73 vzniká daňová povinnosť platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu a ktorý príjme protihodnotu započítaním vzájomných pohľadávok dňom doručenia platného kompenzačného prejavu druhej strane v prípade započítania vzájomných pohľadávok jednostranným právnym úkonom.

Pri započítaní vzájomných pohľadávok na základe dohody vzniká daňová povinnosť dňom účinnosti dohody u platiteľa DPH, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby. Pokiaľ dochádza k dohode o zápočte v prípade, ak niektorá z pohľadávok nie je splatná, daňová povinnosť vzniká dňom uvedeným v dohode. Daňová povinnosť vzniká vo výške, v akej sa pohľadávky vzájomne kryjú.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.