Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH si musí každý podnikateľ sledovať sám

Článok bol pôvodne uverejnený v júli 2013. Vzhľadom na to, že téma je stále aktuálna, urobili sme jeho aktualizáciu.

Platiteľom DPH sa slovenský podnikateľ môže stať dobrovoľne (napr. z dôvodu tlaku zo strany odberateľov či možnosti DPH si odpočítať), no zároveň aj povinne. Základným dôvodom pre povinnú registráciu je dosiahnutie obratu 49 790 EUR za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, resp. za kratšie obdobie. Tento obrat, resp. jeho dosiahnutie, si v jednotlivých mesiacoch musí sledovať každý podnikateľ sám.

Čo platí pri sledovaní obratu

Pri sledovaní obratu platia tieto pravidlá:

  • obrat sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov – t.j. nejde o kalendárny rok, ale o akékoľvek obdobie 12 mesiacov (napr. od 1.6.2019 do 31.5.2020)
  • žiadosť o registráciu je firma povinná podať do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom bol daný obrat dosiahnutý
  • ak daná firma dosiahne obrat 49 790 EUR za obdobie kratšie ako 12 mesiacov, podať žiadosť o registráciu je povinná do 20. dní po skončení mesiaca, v ktorom dosiahla tento obrat – napr. ak dosiahne kumulovaný obrat 50 000 EUR za obdobie od 1.3.2020 do 31.5.2020, je povinná podať žiadosť do 20.6.2020
  • sleduje sa hodnota dodaných tovarov a služieb. Inak povedané: sumy na faktúrach, bez ohľadu na to, či ich odberateľ uhradil alebo nie. Z tohto dôvodu sa v praxi pre jednoznačnosť odporúča uvádzať na každej jednej faktúre dátum dodania daného obchodu. Uvedené pravidlo platí od r. 2019 pre všetky subjekty rovnako – teda aj pre eseročky a iné právnické osoby či živnostníkov a iné SZČO. Sumy na zálohových faktúrach sa však do obratu nepočítajú.

Ukážkový príklad sledovania obratu

Živnostník Jozef začal podnikať v januári 2020. Za prvý polrok 2020 svojim odberateľom vyfakturoval tieto sumy:

  • január 2020 8 000
  • február 2020 10 000 EUR
  • marec 2020 12 000 EUR
  • apríl 2020 7 000 EUR
  • máj 2020 8 000 EUR
  • jún 2020 10 000 EUR

Keď kumulovane spočíta obraty, sumu 49 790 EUR dosiahol v júni 2020 – resp. v júni 2020 kumulovaný obrat dosiahol sumu 55 000 EUR. Žiadosť o registráciu za platiteľa DPH je povinný podať do 20. júla 2020.

Pravidlá pre DPH pomerne presne špecifikujú pojem „obrat“ na účely povinnej registrácie. Do obratu sa počítajú dodávky, ktorých „miesto dodania“ (v rámci DPH dôležitý pojem) sa nachádza v SR či napríklad aj väčšina dodávok oslobodených od DPH. Naopak, nepočítajú sa sem napr. niektoré príležitostné dodávky – napr. príležitostne predaný hmotný a nehmotný majetok firmy.

Viac:  Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: čo sa doňho počíta a čo nie

Používatelia SuperFaktúry majú toto povinné sledovanie oveľa jednoduchšie, keďže v prehľadoch uvidia obrat za posledných 12 mesiacov a SuperFaktúra ich pri priblížení sa k hranici pre povinnú registráciu k DPH upozorní prostredníctvom notifikácie v Inboxe.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.