Kedy nie ste povinný platiť daň, aj ak ste uviedli vo faktúre číslo DPH?

platenie dph

Ministerstvo financií vydalo metodické usmernenie k uplatneniu § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov voči podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu a ktorému bol v aplikácii e-kasa pridelený kód pokladnice e-kasa klient spolu s údajmi určenými pre platiteľa dane z pridanej hodnoty napriek tomu, že nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Finančné riaditeľstvo SR v procese pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient v zmysle § 7a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód pokladnice e-kasa klient spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi.

V niektorých prípadoch Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v e-kasa zóne podnikateľa sprístupnilo kód pokladnice e-kasa klient spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa, ktoré obsahovali identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH) aj napriek tomu, že podnikateľ nebol platiteľom DPH alebo bol osobou registrovanou pre DPH, ktorá nemá postavenie platiteľa DPH.

Dotknutý podnikateľ, ktorý v zmysle § 7a ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. nahral nesprávne pridelené identifikačné údaje do on-line registračnej pokladnice, zasielal do systému e-kasa identifikačné číslo DPH, základ dane, sadzbu DPH a výšku DPH spolu. Zároveň dotknutý podnikateľ odovzdal kupujúcemu pokladničný doklad, ktorý obsahoval údaje týkajúce sa DPH napriek tomu, že nebol platiteľom DPH.

V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň. Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť  nebezpečenstvu straty daňových príjmov, ktoré môže vzniknúť z práva na odpočet DPH.

Avšak, vo vyššie uvedenom prípade, ak osoba konala v dobrej viere, ustanovenie § 69 ods. 5 zákona o DPH sa neuplatní. V prípade nedodržania nevyhnutnej podmienky, ktorou je konanie v dobrej viere, je dotknutý podnikateľ povinný DPH uvedenú na vydanom pokladničnom doklade priznať a zaplatiť správcovi dane.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.