Štatistický formulár pre prijímateľov prvej pomoci (SZČO, zamestnávateľov)

Štatistický formulár pre prijímateľov prvej pomoci (SZČO, zamestnávateľov)

SZČO či zamestnávatelia, ktorí prijali v prvej vlne pandémie koronavírusu príspevky z projektu Prvá pomoc, musia vyplniť do 11. januára 2021 štatistický výkaz.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zasielajú mailom samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, ktorým boli vyplácané príspevky z projektu Prvá pomoc v prvej vlne pandémie informáciu o ich novej povinnosti. V maile sa uvádza, že prijímateľ finančných príspevkov na udržanie pracovných miest alebo samostatnej zárobkovej činnosti má povinnosť sprístupniť poskytovateľovi finančných príspevkov údaje o fyzických osobách, ktoré boli cieľovou skupinou podpory, t. j. o zamestnancoch v prípade, že sa finančné príspevky poskytovali s cieľom udržať pracovné miesta a o samostatne zárobkovo činnej osobe v prípade, že sa finančné prostriedky poskytovali s cieľom udržať vykonávanie tejto činnosti.

Prílohou mailu sú aj inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára, osobitne pre zamestnávateľov a osobitne pre samostatne zárobkovo činné osoby. Údaje v tomto elektronickom zbere sa týkajú tých osôb, na ktoré bol požadovaný finančný príspevok za mesiace marec až jún 2020.

Formulár je potrebné vyplniť elektronicky (link je v maile uvedený), a to do 11. januára 2021.

Inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára pre SZČO (zber údajov v rámci projektu Prvá pomoc)

SZČO, ktorá nemá uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, je povinná poskytnúť štatistické údaje o sebe v prípade, ak požiadala o poskytnutie finančného príspevku na udržanie svojej samostatnej zárobkovej činnosti za mesiace marec až jún 2020.

Za deň vstupu do projektu sa považuje prvý deň mesiaca, za ktorý SZČO požadovala finančný príspevok na udržanie samostatnej zárobkovej činnosti. Ak ste žiadali napríklad prvý príspevok za apríl, bude to dátum 1.4.2020.

Záväzkom automaticky vyplývajúcim z čerpania pomoci je zachovanie samostatnej zárobkovej činnosti podporenej osoby do dňa skončenia pomoci. Následne je potrebné 6 mesiacov po ukončení pomoci vykázať stav samostatnej zárobkovej činnosti podporených osôb. Za účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci sa považujú tie fyzické osoby, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť aj v posledný deň šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý požadovali finančný príspevok na udržanie samostatnej zárobkovej činnosti. Napríklad, ak SZČO požiadal o poskytnutie finančného príspevku za jún 2020, je účastníkom, ktorý si udržal pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci, ak jeho samostatnú zárobkovú činnosť vykonáva aj ku dňu 31.12.2020.

Ďalšie údaje, ktoré sa vypĺňajú, sa týkajú toho, či je SZČO žena alebo muž, veku a dosiahnutého vzdelania SZČO (podľa klasifikácie ISCED).

Povinné údaje vo formulári sú aj IČO samostatne zárobkovo činnej osoby a číslo dohody, na základe ktorej príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol finančné príspevky na udržanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vyplnením formulára SZČO zároveň prehlasuje, že predložený štatistický výkaz o účastníkoch projektu je vyplnený pravdivo, úplne a správne.

Inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára pre zamestnávateľov (zber údajov v rámci projektu Prvá pomoc)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Údaje uvádza za všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok.

Zamestnávateľ pre účely monitorovania projektu a overenia poskytnutých údajov vytvorí internú databázu osôb podporených v rámci projektu Prvá pomoc v členení:

meno ǀ priezvisko ǀ rodné číslo ǀ muž/žena ǀ vek do 25 r. ǀ vek 25 – 54 r. ǀ vek nad 54 r. ǀ základné alebo nižšie sekundárne vzdelanie ǀ vyššie sekundárne alebo post sekundárne vzdelanie ǀ terciárne vzdelanie ǀ udržal si pracovné miesto 6 mesiacov po skončení pomoci

Ako príklad je uvedené:

MenoPriezviskoM/Ž<25 r.25 – 54 r.>54 r.Udrž. Miesto
EvaNová9999999999Ž1000101
JánRýchly1111111111M0101000

Z praktického hľadiska úrad práce odporúča používať v databáze hodnotu „1“ ak je daná charakteristika pre danú osobu platná a hodnotu „0“ ak daná charakteristika pre príslušnú osobu neplatí. Prostredníctvom filtra na stĺpci „M/Ž“ je potom možné vytriediť zamestnancov podľa pohlavia a za ostatné charakteristiky vypočítať súčty hodnôt „1“ vo všetkých stĺpcoch.

Internú databázu je potrebné zabezpečiť z hľadiska ochrany osobných údajov a na požiadanie ju sprístupniť orgánom kontroly a auditu, a to aj po skončení projektu, minimálne do 31.12.2028. Minimálne do tohto dátumu je potrebné uchovávať aj ďalšiu dokumentáciu o účastníkoch projektu, a to v rozsahu podľa Zákonníka práce, prípadne iných predpisov platných pre zamestnávanie fyzických osôb.Článok pokračuje pod reklamou

Za osobu podporenú v rámci projektu Prvá pomoc sa považuje fyzická osoba v pracovnom pomere so zamestnávateľom, na úhradu mzdy ktorej požadoval zamestnávateľ finančný príspevok od poskytovateľa v sledovanom období, t. j. marec až jún 2020. V prípade, ak má zamestnávateľ s jednou fyzickou osobou viac ako jeden pracovný pomer, túto fyzickú osobu uvedie v internej databáze a v štatistickom formulári len raz.

Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období marec až jún 2020, alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenia 3B“ projektu Prvá pomoc.
Prečítajte si tiež Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020

Záväzkom automaticky vyplývajúcim z čerpania pomoci je zachovanie zamestnanosti podporenej osoby do dňa skončenia pomoci. Následne je potrebné 6 mesiacov po ukončení pomoci vykázať stav zamestnanosti podporených osôb. Za účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci sa považujú tie fyzické osoby, ktoré boli v pracovnom pomere so zamestnávateľom aj v posledný deň šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok na udržanie pracovného miesta zamestnanca. Napríklad, ak bol príslušný zamestnanec uvedený v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za jún 2020, je účastníkom, ktorý si udržal pracovné miesto šesť mesiacov po skončení pomoci, ak jeho pracovný pomer so zamestnávateľom stále trvá aj ku dňu 31.12.2020.

Údaje z internej databázy osôb podporených v rámci projektu Prvá pomoc poskytne zamestnávateľ poskytovateľovi finančného príspevku v štruktúre: počet žien, počet mužov, podľa vekovej štruktúry, podľa vzdelania a podľa počtu účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení pomoci (ženy, muži).

Inštrukcie obsahujú aj kontrolné súčty. Povinné údaje vo formulári sú aj IČO zamestnávateľa a číslo dohody, na základe ktorej príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol zamestnávateľovi finančné príspevky na udržanie pracovných miest.

Vyplnením formulára zamestnávateľ zároveň prehlasuje, že predložený štatistický výkaz o účastníkoch projektu je vyplnený pravdivo, úplne a správne a v súlade s údajmi o účastníkoch projektu, ktoré má k dispozícii pre účely personálnej agendy a zároveň neobsahuje duplicitné informácie o účastníkoch projektu, to znamená, že fyzická osoba je vo výkaze uvedená len raz.

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.