Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov, teda aj dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020 vyplývajú najmä zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Pre zistenie údajov potrebných k správnemu vyplneniu daňového priznania je kľúčové vedieť, aký druh daňového priznania k dani z príjmov je potrebné podať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 sa rozdeľuje na:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – ktoré sa ďalej rozdeľuje aj podľa toho, či ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo iba o „bežnú“ fyzickú osobu (resp. podľa toho, aký druh príjmov táto fyzická osoba má),
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb – podávajú ho obchodné spoločnosti, akými sú napríklad s.r.o. alebo a.s.

Druhým krokom je zistenie spôsobu podania daňového priznania, a teda či sa daňové priznanie podáva:

 • elektronicky – povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom majú všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia,
 • fyzickým odovzdaním – túto možnosť môžu využiť iba fyzické osoby, ktoré nepodnikajú, napríklad zamestnanci zamestnaní na základe pracovného pomeru alebo študenti pracujúci na dohodu.

Aj keď právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia podávajú daňové priznanie elektronicky, a tento proces je značne automatizovaný, je dobré zistiť, či na uplatnenie dopĺňaných súm má subjekt naozaj nárok, resp. si overiť, či je táto výška tejto sumy správne vypočítaná.

V prípade fyzických osôb – nepodnikateľov je možnosť daňové priznanie vyplniť taktiež elektronicky, následne ho vytlačiť a fyzicky odovzdať na daňový úrad, resp. ho poslať poštou. V mnohých prípadoch si však daňovníci vypĺňajú daňové priznanie ručne, a tak si musia jednotlivo vypočítavať všetky dopĺňané sumy. Aj pre nich sme pripravili tento článok, aby sme im tento proces uľahčili.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 sa rozdeľuje na:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A – tento typ podáva fyzická osoba nepodnikateľ, t. j. fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo z brigády,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – typ B – tento typ podáva fyzická osoba – podnikateľ, t. j. fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti, napríklad zo živnosti, z prenájmu nehnuteľnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Nasledujúce dôležité čísla môžu využiť všetky fyzické osoby podávajúce daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, bez ohľadu na to, či podávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A alebo B.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020 majú fyzické osoby, ktoré:

 • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 vyššie ako 2 207,10 €
 • dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli hranicu 2 207,10 €,
 • vyzval správca dane na podanie daňového priznania, pričom nemusela vzniknúť povinnosť daňové priznanie podľa predchádzajúcich dvoch bodov.

Daňové priznanie môžu podať aj tie osoby, ktorým nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa vyššie uvedených bodov, ale sa tak dobrovoľne rozhodli. Dôvodom na takéto rozhodnutie je najmä vrátenie zaplatenej dane zo strany daňového úradu.

V daňovom priznaní za rok 2020 si môže daňovník uplatniť nezdaniteľné časti základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • na kúpeľníctvo.

Ide o posledné daňové priznanie, v ktorom si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo, nakoľko je od 1.1.2021 zrušená.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorú si daňovník môže uplatniť v daňovom priznaní za rok 2020, je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníkavýška základu danesuma nezdaniteľnej časti
nižší alebo rovný ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 € vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 €21-násobok sumy platného životného minima, t. j. 4 414,20 €
vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 €rozdiel 44,2-násobok platného životného minima a ¼ základu dane, t. j. 9 290,84 – ¼ základu dane daňovníka*

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), ktorú si daňovník môže uplatniť v daňovom priznaní za rok 2020, je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manželavýška základu danevlastný príjem manželky (manžela)suma nezdaniteľnej časti
rovný alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 €0,00 €19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 €
nepresahujúci 19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 €rozdiel 19,2-násobku platného životného minima a vlastného príjmu manželky, t. j. 4 035,84 € – vlastný príjem manželky
presahujúci 19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 €0,00 €
vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 €0,00 €rozdiel 63,4-násobku platného životného minima a ¼ základu dane, t. j. 13 326,68 € – ¼ základu dane daňovníka*
vyšší ako 0,00 €13 326,68 € – (¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky)*

Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) si môže daňovník v daňovom priznaní za rok 2020 uplatniť v maximálnej sume 180,00 €. Ide o príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého, resp. porovnateľného druhu.

Poslednou nezdaniteľnou časťou, ktorú si môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní za rok 2020 je nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo, a to v maximálnej sume 50 € za rok. Ide o preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Viac informácií o nezdaniteľných častiach sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Výška dane z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane, pričom sa použije sadzba dane:

 • 15,00 % – ide o novú sadzbu dane z príjmov pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie, t. j. rok 2020, zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000,00 €,
 • 19,00 % – z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. za rok 2020 nepresiahne sumu 37 163,36 €,
 • 25,00 % – z časti základu dane, ktorá presiahla 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. za rok 2020 presiahla sumu 37 163,36 €.

Sadzba 19,00 % sa vzťahuje aj na osobitý základ dane z príjmov z kapitálového majetku, napríklad pri úrokoch z poskytnutých úverov.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si neuplatňuje paušálne výdavky, môže dosiahnuť aj daňovú stratu, resp. si môže daňovú stratu umorovať. Viac o nej sa dočítate v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky, ak daňovníkovi vznikne nárok na ich uplatnenie.

Daňový bonus na dieťa bol v roku 2020 vo výške:

 • 45,44 €/mesiac – na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku do 6 rokov,
 • 22,72 €/mesiac – na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku nad 6 rokov.

Ročná suma daňového bonusu pri dieťati, ktoré malo počas celého roka 2020 nad 6 rokov je 272,64 € a v prípade dieťaťa, ktoré malo celý rok menej ako 6 rokov je 545,28 €. Ak dieťa v priebehu roka 2020 dosiahlo vek 6 rokov, bude výška ročného daňového bonusu rôzna v závislosti od mesiaca, v ktorom dieťa daný vek dosiahlo.

Podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu je dosiahnutie hranice ročných zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480,00 € za rok 2020. Okrem splnenia tejto podmienky musí daňovník splniť aj ďalšie podmienky uvedené v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, t. j. v roku 2020, v maximálnej výške 400,00 € za rok. Viac o tomto daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020.

Fyzické osoby – podnikatelia si môžu v daňovom priznaní uplatniť paušálny výdavky, ktoré sú v roku 2020 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov a maximálna možná hranica výdavkov je 20 000,00 €. V tejto sume sú už zahrnuté všetky výdavky daňovníka, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne – tie si podnikateľ uplatní v plnej sume, ktorú v roku 2020 zaplatil. Viac o paušálnych výdavkov sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Daňovník si môže taktiež uplatniť príjmy oslobodené od dane maximálne do výšky 500,00 €, ak ide o nadobudnuté príjmy napríklad z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností. Viac sa dočítate v článku Prenájom nehnuteľnosti na živnosť alebo bez živnosti v roku 2020.

Spôsob výpočtu preddavkov na daň z príjmov sa oproti minulému roku nezmenil, avšak zvýšila sa hranica poslednej známej daňovej povinnosti, pri ktorej vznikla daňovníkovi povinnosť platiť preddavky. Preddavky na daň z príjmov tak platia fyzické osoby vo výške:

 • ¼ poslednej známej daňovej povinnosti štvrťročne – ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne –  ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €.

Ak daň fyzickej osoby v daňovom priznaní nepresiahne sumu 17,00 €, resp. ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 € (s výnimkami uvedenými v § 46 zákona o dani z príjmov), daň sa neplatí.Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020

Ako sme už vyššie uviedli, daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podávajú obchodné spoločnosti, ako sú s.r.o. alebo a.s. Z toho dôvodu si tieto spoločnosti nemôžu uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy na dieťa alebo paušálne výdavky.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je v roku 2020 vo výške:

 • 15,00 % – ide o sadzbu dane z príjmov pre tie právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2020, zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000,00 €,
 • 21,00 % – ide o základnú sadzbu dane pre právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) v roku 2020 prevýšili sumu 100 000,00 €.

Obchodná spoločnosť však môže dosiahnuť aj daňovú stratu. Pri daňových stratách vykázaných za zdaňovacie obdobie do 31.12.2019 je možné odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Zmenami od 1.1.2020 si prešlo aj umorovanie daňovej straty. Prečítate si o nich v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Spôsob výpočtu preddavkov na daň z príjmov sa oproti minulému roku nezmenil, avšak zvýšila sa hranica predchádzajúcej dane, pri ktorej vznikla daňovníkovi povinnosť platiť preddavky. Preddavky na daň z príjmov tak platia právnické osoby vo výške:

 • ¼ dane za predchádzajúci rok štvrťročne  – ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 dane za predchádzajúci rok mesačne –  ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €.

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 treba podať na daňový úrad najneskôr do:

 • 31. marca 2021 – ide o riadny termín na podanie daňového priznania,
 • 30. júna 2021 – ide o predĺženú lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace, pričom tlačivo k odkladu podania daňového priznania treba podať najneskôr do 31. marca 2021,
 • 30. september 2021 – ide o predĺženú lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, pričom tlačivo k odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2021; Tento termín možno využiť iba v prípade, ak daňovníkovi plynú zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.