Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021

Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2021 a ako postupovať pri žiadosti o potvrdenie z banky.

Do konca roka 2017 štát podporoval mladých žiadateľov o hypotéku štátnym príspevkom pre mladých. Jeho kompletnú administráciu (od preverenia podmienok, či klient má nárok na získanie príspevku, až po jeho pripisovanie na účet klienta) zastrešovala banka, ktorá klientovi hypotekárny úver poskytla.

Pre žiadosti o hypotekárny úver od 1. januára 2018 platí, že ak klienti splnia (takmer rovnaké) podmienky ako na získanie štátneho príspevku pre mladých, štát ich už nepodporí priamo štátnym príspevkom, ale formou daňového bonusu. V praxi to znamená, že celá administratívna záťaž bola presunutá na klientov. Ak klienti nie sú proaktívni, je možné, že aj napriek tomu, že na daňový bonus nárok majú, neuplatnia si ho. Preto sa v článku venujeme aj klientom, ktorí podpísali žiadosť o hypotekárny úver skôr ako v roku 2020 a nárok na daňový bonus majú, avšak z rôznych dôvodov si ho doteraz neuplatnili.

Ak klient splní podmienky, môže si uplatniť zvýhodnenie formou daňového bonusu (o sumu bonusu sa zníži priamo daň) na základe (len) jednej zmluvy o úvere na bývanie (nevzťahuje sa na refinančné, ani bezúčelové úvery), a to:

  • do výšky 50% zo zaplatených úrokov za rok 2020 (úrokov, nie splátok),
  • najviac zo sumy 50 000 eur (ak je úver vyšší, tak len z časti do 50 000 eur),
  • do výšky 400 eur za rok 2020 (pri výške úveru 50 000 s úrokom 1,59% a splatnosťou 30 rokov klient zaplatí prvý rok na úrokoch cca. 800 eur, daňový bonus si uplatní len do sumy 400 eur),
  • a uplatniť sa môže 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od kedy sa úver začal úročiť.  

Ak je na úvere viacero dlžníkov, daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník. Spoludlžník síce musí spĺňať všetky podmienky, daňový bonus si uplatňovať nemôže. Pri manželoch je preto namieste uvažovať, kto bude v úvere hlavný dlžník. (Žene na materskej dovolenke je daňový bonus pravdepodobne nanič).

Aké dátumy je potrebné sledovať pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky?

Na rozdiel od štátneho príspevku pre mladých, je potrebné pri daňovom bonuse sledovať nielen moment (dátum) podania žiadosti, ale aj:

Ak je potrebné splniť podmienku pri žiadosti o úver alebo pri podpise, nasledujúce roky už splnená byť nemusí.

Podanie žiadostio hypotekárny úver – čo je potrebné splniť pre získanie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky?

Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí byť vek žiadateľa, ale aj spolužiadateľa/ov (ak sú) najmenej 18 rokov a nesmie presiahnuť vek 35 rokov.

Ukážme si 2 príklady z praxe:

  • klient požiadal o hypotéku ako 35 ročný, ale kým sa hypotéka schválila a načerpala, mal už 36 rokov, má stále nárok na získanie daňového bonusu (ak samozrejme spĺňa ostatné podmienky),
  • klient požiadal o hypotéku s rodičmi, ktorí vystupujú ako spolužiadatelia a majú viac ako 35 rokov (čo je viac, než pravdepodobné), podmienku veku nespĺňa a nemá nárok na daňový bonus (ak aj ostatné podmienky spĺňa).

Podpis zmlúv o hypotekárnom úvere – čo je potrebné splniť pre získanie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky?

Pri podpise zmlúv o poskytnutí hypotekárneho úveru je potrebné splniť parameter maximálnej výšky príjmu. Komplikovane to je takto: priemerný mesačný príjem zo všetkých zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podpísaná zmluva o hypotéke nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Jednoducho to vyzerá takto:

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2020, váš priemerný hrubý príjem za rok 2019 nesmel presiahnuť sumu 1 419,60 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 839,20 eur.
Prečítajte si tiež Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020

Ak podpisujete zmluvu o úvere v roku 2021, váš priemerný hrubý príjem za rok 2020 nesmel presiahnuť sumu cca. 1 424,80 eur (priemerná mzda za Q1-Q3, suma bude upravená, keď bude známa priemerná mzda za celý rok 2020). Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu cca. 2 849,60 eur.

Pre komplexnosť uvádzame aj predchádzajúce roky:

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2019, váš priemerný hrubý príjem za rok 2018 nesmel presiahnuť sumu 1 316,90 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 633,80 eur.
Prečítajte si tiež Najvýhodnejšia hypotéka 2020/2021- prehľad zimných hypotekárnych kampaní bánk

Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2018, váš priemerný hrubý príjem za rok 2017 nesmel presiahnuť sumu 1 240,20 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 480,40 eur.

Úročenie úveru – čo ovplyvňuje pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky?

Daňový bonus si môže klient, ktorý splnil potrebné podmienky, uplatniť počas piatich (po sebe nasledujúcich rokov) od mesiaca, kedy sa úver začal úročiť (najbežnejšie od dátumu čerpania). Prvý a posledný rok to je alikvotná časť.

Ako požiadate banku a získate potvrdenie o zaplatených úrokoch na uplatnenie daňového bonusu za rok 2020?

Táto časť je dôležitá najmä pre zamestnancov, ktorí potrebujú požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane do 15. februára a do tohto termínu mu zároveň aj dodať „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“ z banky.

V tabuľke nájdete prehľad, či a ako je potrebné banku o potvrdenie požiadať a ako a do kedy vám ho banka doručí. Oproti minulosti nastalo viacero zmien. 

BankaŽiadosťPotvrdenie
ČSOB Bankaosobne na pobočkeBanka vystaví klientovi potvrdenie na osobné prevzatie na pobočke, nie však hneď.
UniCredit Bank„UHYPO“Banka posielala potvrdenie automaticky do 31.1.2021 na adresu klienta.
HYPO INVEST“ – na pobočkeBanka posiela potvrdenie do 30 dní na adresu klienta.
Tatra bankana pobočke alebo cez službu „Dialóg“Banka vydá potvrdenie na mieste, ak to nebude možné vloží ho do Internetbankingu alebo ho pošle na adresu klienta.
Prima bankaBanka posielala automaticky do 15.1. na adresu klienta.
OTP Bankaosobne na pobočkeBanka vydá potvrdenie do 30 dní – zašle alebo vystaví na osobné prevzatie.
VÚB bankaBanka posielala automaticky do internetbankingu. Ak klient internetbanking nemá, musí o potvrdenie požiadať na pobočke.
Poštová bankaBanka posielala automaticky do 15.1. na adresu klienta.
mBankna pobočke alebo cez službu mLinka, prípadne appkuBanka posiela potvrdenie do 30 dní na adresu klienta.
Slovenská sporiteľnaBanka posielala automaticky do 15.1. na adresu klienta.

Ak ste prišli na to, že ste potvrdenie o zaplatených úrokoch už dávno mali mať doma, skontrolujte si, či máte v banke aktuálnu adresu na doručovanie. Ak ste zistili, že potrebujete banku o potvrdenie požiadať, spravte tak čo najskôr, aby ste stihli mať podklady pre ročné zúčtovanie, či daňové priznanie načas.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.