Sadzby DPH v roku 2021

Sadzby DPH v roku 2021

Sadzby DPH rozdeľujeme na základnú sadzbu dane a na zníženú sadzbu dane. Prinášame zoznam tovarov a služieb, kedy je možné uplatniť zníženú 10 %-nú sadzbu DPH.

Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje § 27 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Sadzby dane z pridanej hodnoty v roku 2021

Oproti predošlým rokom sa sadzby dane z pridanej hodnoty nemenili, a teda ostáva v platnosti, že sa zo základu dane uplatní:

  • základná sadzba dane vo výške 20 %, a to na tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane,
  • znížená sadzba dane vo výške 10 % na vybrané druhy tovarov a služieb, ktoré uvádzame nižšie v článku.

Zoznam tovarov, na ktoré je možné uplatniť zníženú 10 % – nú sadzbu dane v roku 2021

Zníženú sadzbu dane – 10 % zo základu dane je možné uplatniť na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. V tomto zozname tovarov je pri každom tovare uvedený číselný kód Spoločného colného sadzobníka, ako aj stručný opis tovaru. Ide o tieto skupiny tovarov:

  • vybrané druhy potravín (ide predovšetkým o mäso, ryby, mlieko, maslo, prírodný med, chlieb, či vybrané druhy „zdravých potravín“, ako sú zemiaky, rajčiaky, uhorky, jablká),
  • lieky a vybrané zdravotnícke potreby,
  • knihy, noviny, časopisy a periodiká.

Zoznam tovarov z prílohy č. 7 zákona o DPH, ktoré podliehajú uplatneniu zníženej sadzby DPH v roku 2021 vo výške 10 % zo základu dane si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Číselné
kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
0201Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko
0405 10Maslo
0403Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
0406Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu2)
0409 00 00Prírodný med
0701Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 00 00Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
0703Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená
0704Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené
0705Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0707 00Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené
0708Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené
0709Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená
0808Jablká, hrušky a duly, čerstvé
1905Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g
ex 2009Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml
ex2844 40Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo
2925 11 00Sacharín a jeho soli
2941Antibiotiká
30Farmaceutické výrobky
3822 00 00Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4902 10 00Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
ex6602 00 00Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00Kontaktné šošovky
9001 40Okuliarové šošovky zo skla
9001 50Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti
9619 00Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

Zoznam služieb, na ktoré je možné uplatniť zníženú 10 % – nú sadzbu dane v roku 2021

Zníženú sadzbu dane – 10 % zo základu dane je možné uplatniť na služby uvedené v prílohe č. 7a, ide teda o:

Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)Opis služby
55Ubytovacie služby

Tieto ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov, tzv. CPA, sa rozdeľujú na:

  • 55.1: hotelové a podobné ubytovacie služby,
  • 55.2: turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
  • 55.3: prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
  • 55.9: ostatné ubytovacie služby (napr. ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch).

Prečítajte si tiež Ktoré služby sú oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021?

Znížená sadzba dane na ubytovacie služby je platná od roku 2019, viac informácií o tejto zmene si môžete prečítať v článku Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 % od roku 2019.

Znížená sadzba dane a tovary a služby dodané registrovaným sociálnym podnikom v roku 2021

Podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o DPH sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatní aj na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomicky registrovaný sociálny podnik dodáva oprávnenému zákazníkovi, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomicky alebo subjektom verejnej správy. Prečítajte si tiež Novela (zmeny) zákona o DPH od roku 2021

Pre uplatnenie zníženej sadzby dane však musí byť splnená podmienka, ktorou je, že sociálny podnik musí 100 % svojho zisku po zdanení používať na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.