Daňové sankcie môže vláda podnikateľom po novom odpustiť

Daňové sankcie môže vláda podnikateľom po novom odpustiť

Zmena v daňovom poriadku umožní vláde SR upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.

Nová kompetencia pre vládu

Vláda reaguje na aktuálnu zlú situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, pričom jedným z riešení bude jej nová kompetencia – upustiť od ukladania daňových sankcií.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa totiž mení. Parlament o tom rozhodol o tom dnes, 28. januára 2021, v skrátenom legislatívnom konaní. Daňový poriadok je tak doplnený o vetu, ktorá vláde rozšíri kompetencie: „Vláda Slovenskej republiky môže po novom nariadením ustanoviť podmienky zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.“ Úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam, či už ich spravuje Finančná správa SR alebo obce. Toto nariadenie sa tiež môže uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou úpravy.

Prečo sa rozhodli pre možnosť upustiť od daňových sankcií?

Podľa informácií v dôvodovej správe bude môcť vláda vďaka novej kompetencii operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby. Navrhovaná úprava predstavuje riešenie pre podnikateľov a bežné daňové subjekty, no pomôcť má tiež finančnej správe a obciam, a to znížením administratívnej záťaže. Prijatím nariadenia vlády vo vzťahu k jednotlivým daniam sa zabezpečí najmä to, aby FS SR alebo obce nemuseli pristúpiť k vydávaniu rozhodnutí o uložení sankcií a ich následnému doručovaniu. Tým dôjde najmä k ušetreniu času a nákladov na strane správcov dane, ako aj na strane daňových subjektov.

Ministerstvo financií informovalo, že pokiaľ ide o miestne dane, ktoré spravujú obce, uvedené nariadenie má napomôcť riešeniu aktuálnej situácie s podávaním daňových priznaní k dani z nehnuteľností, ktoré pre koronakrízu nebudú podané včas. Prijaté vládne nariadenie umožní daňovým subjektom splniť si svoju povinnosť dodatočne bez hrozby sankcie.

Hoci sa očakáva negatívny vplyv na štátny rozpočet, na druhej strane pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie.

Kedy podnikateľovi hrozí daňová sankcia?

Podnikateľ sa môže dopustiť správneho deliktu, ak si nesplní daňovú povinnosť, ktorá môže byť peňažnej alebo nepeňažnej povahy. Kedy mu môže byť uložená pokuta, sankcia či úroky z omeškania a v akej výške, sa dozviete v článkoch Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností peňažnej povahy a Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.