Maximálne materské v roku 2021

Maximálne materské v roku 2021

Maximálne mesačné materské v roku 2021 môže dosiahnuť hranicu približne 1 700 €. Kto môže získať maximálne materské a aké podmienky musí splniť?

Kto má nárok na materské v roku 2021 a aké podmienky musí splniť?

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, a to:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa),
 • fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
 • Vyššie uvedené osoby však nemajú nárok na materské automaticky, nakoľko musia splniť podmienky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Na materské má nárok osoba v postavení:

 • zamestnanca,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osoby,
 • fyzickej osoby, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote,

po splnení nasledovných podmienok (uvádzame podmienky pre matku a otca dieťaťa, nakoľko ide o najčastejších žiadateľov o materské):

1. ak ide o matku dieťaťa:

 • v deň nástupu na materské musí byť matka nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v období dvoch rokov dozadu, a to ku dňu pôrodu bola matka nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní,

2. ak ide o otca dieťaťa:

 • v deň nástupu na materské musí byť otec dieťaťa nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • v období dvoch rokov, a to ku dňu nástupu na materské bol otec nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní,
 • pobočke Sociálnej poisťovne predložil dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti a potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok, a to odo dňa, od kedy sa uplatňuje nárok na materské.

Prečítajte si tiež Ako získať maximálne materské?

Upozorňujeme, že v prípade, matky alebo otca, ktorý je SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, je potrebné, aby matka alebo otec nemali za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (vyššie ako 5 eur).

Poznámka: ak matka, resp. otec dieťaťa nespĺňajú podmienky pre priznanie materského,  majú nárok na rodičovský príspevok, ktorý vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií sa dozviete v článku Rodičovský príspevok v roku 2021.

Výška materského v roku 2021

Materské v roku 2021 je vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

Denný vymeriavací základ v roku 2021 vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatiť poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Takto vypočítaný DVZ však nesmie presiahnuť 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň. Nakoľko maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2021 predstavuje sumu 71,8028 €, platí, že maximálna denná suma materského na rok 2021 nesmie presiahnuť 75 % z 71,8028 €, t. j. 53,8521 €.

Tip: ako správne určiť rozhodujúce obdobie pre výpočet materského môžete nájsť v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO) alebo Otec na materskej (poberanie materského otcom) – výpočet rozhodujúceho obdobia platí aj pre matku.

Maximálne materské v roku 2021 môže dosiahnuť sumu až 1 669,50 €

Osoba, ktorá splnila podmienky nároku na materské, môže v roku 2021 získať maximálne materské uvedené v nasledovnej tabuľke:

Maximálne materské v roku 2021
Počet kalendárnych dní mesiacaVýška maximálneho materského v €Výpočet
30 dní1 615,60 €(75 % z 71,8028) * 30,
t. j. 53,8521 * 30
31 dní1 669,50 €(75 % z 71,8028) * 31,
t. j. 53,8521 * 31

Poznámka: výsledná suma materského sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor

Maximálnu výšku materského v roku 2021, ktorú uvádzame v tabuľke môže získať tá osoba, ktorej mesačný vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (napr. u zamestnanca na trvalý pracovný pomer, ktorý bol zamestnaný celý rok 2020, je rozhodujúce obdobie rok 2020) je vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2019, t. j. minimálne vo výške 2 184 € (2 x 1 092 €).

Viac informácií o tom, ako získať maximálne materské si môžete prečítať v článku Ako získať maximálne materské?

Upozorňujeme aj na návrh novej dávky pre tehotné poistenkyne s názvom tehotenské, na ktorú by mal vzniknúť nárok už od roku 2021. Dávka však v legislatívnom procese prechádza mnohými zmenami. O schválených podmienkach a výške tehotenského vás budeme informovať.Článok pokračuje pod reklamou

Ako dlho trvá poberanie materského v roku 2021?

Matka dieťaťa po splnení zákonom stanovených podmienok poberá materské:

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár, avšak môže nastúpiť aj skôr, a to najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
 • do zániku 34. týždňa od vzniku nároku na materské (výnimkou je osamelá matka, ktorá poberá materské až po dobu 37 týždňov, či matka, ktorá porodila dva alebo viac detí, ktorá poberá materské po dobu 43 týždňov).

Otec dieťaťa po splnení zákonom stanovených podmienok poberá materské:

 • odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu (ak matka nepoberá materské) alebo po vyčerpaní materského matkou (ak matka poberá materské),
 • do zániku 28. týždňa od vzniku nároku na materské (výnimkou je osamelý otec, ktorý poberá materské až po dobu 31 týždňov, či otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov),
 • najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Ďalšie informácie ohľadom materského nájdete v našej téme Materská a materské.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.