Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva.

Po ohlásení tlačového brífingu Ministerstva financií spolu s Finančnou správou SR o zmenách v daňovej oblasti sa mnohí podnikatelia, či najmä ich účtovníci domnievali, že pôjde o posun termínu pre podávanie daňových priznaní za rok 2020, po ktorých mnohí volajú z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. Žiaľ, nestalo sa tak. Oznámené boli štyri okruhy noviniek, ktoré majú za cieľ znížiť byrokraciu, uľahčiť podnikanie a zvýšiť informačné možnosti odberateľa vo vzťahu k dodávateľovi.

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Finančnou správou SR (FS) tým napĺňa Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda SR zaviazala znížiť ku koncu volebného obdobia daňovú medzeru na úroveň priemeru EÚ a zlepšiť podnikateľské prostredie. „Chceme stúpať k tým lepším v rebríčku Doing Business a súčasťou tohto procesu je menej byrokracie a viac ústretovosti štátu k poctivým daňovníkom,“ povedal minister financií Eduard Heger. 

Nižšie ceny a rozšírené témy pri záväzných stanoviskách

Ako prvé bolo predstavené opatrenie týkajúce sa záväzných stanovísk, ktoré sa v praxi takmer vôbec nevyužívajú, a to najmä z dôvodu obmedzených ustanovení, ku ktorým možno záväzné stanovisko žiadať, ale najmä z dôvodu neprimerane vysokej ceny (hoci od roku 2018 došlo k ich zníženiu). Ministerstvo má v pláne témy rozšíriť a znížiť cenu, za ktorú by podnikateľ mohol od Finančného riaditeľstva stanovisko získať. Zvýšiť sa tým má právna istota pre podnikateľov.

Elektronické účtovníctvo a zníženie oznamovacích povinností

Zmeny sa plánujú aj v elektronizácii účtovníctva. V súčasnosti existuje niekoľko zákonov, ktoré upravujú elektronickú formu dokumentu, či jeho prevodu z listinnej do elektronickej formy, ktoré nie sú kompatibilné a každý stanovuje pre elektronizáciu svojské požiadavky. Ide najmä o zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o archívoch a registratúrach či o e-govermnmente. Cieľom je zosúladiť tieto zákony a priniesť jednoznačné pravidlá pre podnikateľov, ktorí chcú prejsť na elektronické účtovníctvo a uchovávať doklady elektronicky.

Analýzou oznamovacích povinností daňovníkov vyplynulo, že je potrebné plniť si približne 30 rôznych oznamovacích povinností. Prezident Finančnej správy Jiří Žežulka avizoval zníženie tohto počtu až o tretinu.

Platitelia dane si budú registrovať bankové účty

Poslednou oznámenou novinkou je registrácia bankového účtu, ktorá má podľa slov Ministra financií Eduarda Hegera pomôcť poctivým podnikateľom a obmedziť priestor na podvody nepoctivým. Spočíva v tom, že platitelia dane oznámia finančnej správe bankové účty, ktoré používajú na účely DPH. Daňový subjekt bude mať možnosť pomocou informačného systému FS overiť si, že platí za zdaniteľné plnenie na účet dodávateľa. Overenie bude vykonávané automatizovane. Finančná správa totiž predpokladá napojenie účtovných systémov na portál FS, keď pri zadaní nového obchodného partnera či pri zadaní prijatej faktúry dôjde k overeniu registrovaného bankového účtu dodávateľa. V prípade neexistencie registrovaného účtu zákon zavádza možnosť „split payment“, teda možnosť uhradiť daň z prijatého plnenia priamo na účet FS. „Pripravovanou novelou sa zvyšuje istota platiteľov DPH, ktorí hradia svoje záväzky z obchodného styku svojmu dodávateľovi. Po novom budú mať možnosť overiť si, že platia za zdaniteľné plnenie na účet dodávateľa, ktorý je uvedený v informačnom systému finančnej správy,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Zároveň doplnil, že týmto spôsobom sa posilní informovanosť odberateľa vo vzťahu k svojmu dodávateľovi.

V prípade dodávateľa prebehne registrácia bankového účtu na predvyplnené tlačivá, ktoré na základe informácií už FS má k dispozícii. Aktívne zapojenie dodávateľa sa predpokladá v prípade zriadenia iného účtu (napr. v zahraničí). Finančná správa bude tieto vlastné účty daňových subjektov obratom zverejňovať, aby nedošlo k narušeniu kontinuity. 

Predpokladaná účinnosť pripravovaných zmien nebola oznámená.

Zdroj: Ministerstvo financií SR


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.