Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o.

Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o.

Viete ako môže byť odmeňovaný konateľ a spoločník s.r.o.? V článku nájdete prehľad odvodového zaťaženia ako aj možné spôsoby odmeňovania konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Konateľ a spoločník s.r.o. môžu byť v spoločnosti odmeňovaní viacerými spôsobmi, najčastejšie ide o tieto:

  • konateľ/spoločník s.r.o. je odmeňovaný ako zamestnanec,
  • konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej činnosti,
  • konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej činnosti a je zároveň aj zamestnancom spoločnosti,
  • konateľ/spoločník s.r.o., ktorému je vyplácaný podiel na zisku,
  • konateľ/spoločník s.r.o. nedostáva odmenu a nie je ani zamestnancom spoločnosti.

Konateľ/spoločník s.r.o. ako zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, že s.r.o. s konateľom alebo spoločníkom uzatvorí pracovnú zmluvu, získava tým konateľ/spoločník postavenie zamestnanca spoločnosti. Zamestnávateľ v uvedenom prípade má rovnaké povinnosti ako pri iných zamestnancoch, t. j. napr. nahlásiť konateľa/spoločníka do registra poistencov Sociálnej poisťovne, prihlásiť konateľa/spoločníka do príslušnej zdravotnej poisťovne a pod.

To, aké má prvé povinnosti zamestnávateľ pri začatí pracovného pomeru si môžete prečítať v článkoch Prvé povinnosti zamestnávateľa pri začatí pracovného pomeru Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu.

Odvody v tomto prípade budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa/spoločníka)

Druh poisteniaKonateľ/spoločník s.r.o. ako zamestnanec
ZamestnávateľZamestnanec
Nemocenské poistenie1,4%1,4%
Dôchodkové poistenieStarobné14%4%
Invalidné3%3%
Poistenie v nezamestnanosti1%1%
Garančné poistenie0,25%x
Úrazové poistenie0,80%x
Rezervný fond4,75%x
Zdravotné poistenie10%4%
Spolu35,20%13,40%

Poznámka: v prípade, ak konateľ/spoločník s.r.o. má najmenej 50 % účasť na majetku spoločnosti, zamestnávateľ (spoločnosť) za neho neplatí garančné poistenie

Konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej funkcie v spoločnosti s ručením obmedzeným

Konateľ alebo spoločník s.r.o. môže dostávať odmenu za výkon svojej funkcie na základe uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie konateľa alebo na základe mandátnej zmluvy. Odmena za výkon funkcie konateľa/spoločníka pritom môže byť vyplácaná pravidelne (t. j. mesačne) alebo nepravidelne (napr. štvrťročne, polročne, ročne).

Odvody v prípade pravidelnej odmeny budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa/spoločníka)

Druh poisteniaKonateľ/spoločník s.r.o. a pravidelná odmena
ZamestnávateľZamestnanec
Nemocenské poistenie1,4%1,4%
Dôchodkové poistenieStarobné14%4%
Invalidné3%3%
Poistenie v nezamestnanosti1%1%
Garančné poisteniexx
Úrazové poisteniexx
Rezervný fond4,75%x
Zdravotné poistenie10%4%
Spolu34,15%13,40%

Odvody v prípade nepravidelnej odmeny budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa/spoločníka)

Druh poisteniaKonateľ/spoločník s.r.o. a nepravidelná odmena
ZamestnávateľZamestnanec
Nemocenské poisteniexx
Dôchodkové poistenieStarobné14%4%
Invalidné3%3%
Poistenie v nezamestnanostixx
Garančné poisteniexx
Úrazové poisteniexx
Rezervný fond4,75%x
Zdravotné poistenie10%4%
Spolu31,75%11,00%

Konateľ/spoločník s.r.o. dostáva odmenu za výkon svojej funkcie a je zároveň zamestnancom spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, ak by konateľ/spoločník s.r.o. mal uzatvorený pracovný pomer so spoločnosťou a zároveň by dostával odmenu za výkon funkcie, odvodová povinnosť by bola na strane spoločnosti dvakrát, a to odvodová povinnosť z pracovného pomeru aj odvodová povinnosť z výkonu funkcie konateľa/spoločníka.

Je dôležité poznamenať, že pracovná náplň konateľa/spoločníka ako zamestnanca spoločnosti by nemala byť podobná náplni funkcie konateľa/spoločníka.Článok pokračuje pod reklamou

Konateľ/spoločník s.r.o., ktorému je vyplácaný podiel na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným

Podiel na zisku môže byť vyplatený spoločníkovi s.r.o. (ktorý môže, ale nemusí byť zároveň konateľom s.r.o), ale aj konateľovi, ktorý nie je spoločníkom s.r.o.

1. vyplatenie podielu na zisku spoločnosti spoločníkovi s.r.o.:

V tomto prípade ide o vyplatenie podielu na zisku spoločníkovi s.r.o., t. j. osobe, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti. Spoločník s.r.o. však môže byť zároveň konateľom tejto spoločnosti, čo sa často vyskytuje najmä v malých spoločnostiach, tzv. jednoosobových s.r.o. To však nie je rozhodujúce – pokiaľ má osoba podiel v spoločnosti (je spoločníkom), vyplatenie podielu na zisku sa bude riadiť rovnakými pravidlami, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je zároveň konateľom. V uvedenom prípade spoločník nie je zamestnancom spoločnosti, ani nedostáva inú odmenu, ale je mu vyplácaný podiel na zisku spoločnosti, a to spravidla raz ročne.

Z podielu na zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr sa neplatia sociálne ani zdravotné odvody. Podiel na zisku, tzv. dividenda je zdaňovaná len zrážkovou daňou vo výške 7 %. Prečítajte si tiež Ako vyberať peniaze z s. r. o.?

Podiel na zisku je vyplácaný až po skončení účtovného obdobia jednorazovo alebo vo viacerých častiach (podľa dohody). Spoločník s.r.o. sa v priebehu roka stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia (ak nemá iný príjem, napr. nie je zamestnancom, SZČO ani poistencom štátu) a je povinný platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie vo výške 63,84 Eur.

Viac informácií o zdaňovaní dividend si môžete prečítať v článku Zdaňovanie dividend v roku 2018 (rozdelenie zisku za rok 2017).

2. vyplatenie podielu na zisku spoločnosti konateľovi s.r.o (ktorý nie je spoločníkom):

Vyplatenie podielu na zisku (dividendy) konateľovi s.r.o., ktorý nemá účasť na majetku spoločnosti, sa považuje u konateľa za príjem zo závislej činnosti, a to podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podiel na zisku konateľa bez účasti na majetku spoločnosti sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ak je podiel na zisku vyplatený za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

Uvedené znamená, že konateľ spoločnosti bez práva na majetku sa v momente vzniku práva na podiel na zisku stáva zamestnancom a zamestnávateľ (s.r.o.) je povinný ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca dňom vzniku nároku na podiel na zisku. Samozrejme je potrebné prihlásiť konateľa aj do príslušnej zdravotnej poisťovne. Zamestnanec (konateľ) a zamestnávateľ (s.r.o.) majú povinnosť z podielu na zisku zaplatiť poistné na sociálne poistenie, ako aj zdravotné poistenie.

Odvody v prípade podielu na zisku budú pre zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca (konateľa) rovnaké ako pre zamestnanca, avšak bez platenia poistného na úrazové a garančné poistenie

Druh poisteniaKonateľ/spoločník s.r.o. a podiel na zisku
ZamestnávateľZamestnanec
Nemocenské poistenie1,4%1,4%
Dôchodkové poistenieStarobné14%4%
Invalidné3%3%
Poistenie v nezamestnanosti1%1%
Garančné poisteniexx
Úrazové poisteniexx
Rezervný fond4,75%x
Zdravotné poistenie10%4%
Spolu34,15%13,40%

Konateľ/spoločník s.r.o. nedostáva žiadnu odmenu a nie je ani zamestnancom spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade, že konateľ alebo spoločník s.r.o. nemá so spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer a nedostáva ani odmenu za výkon svojej funkcie, znamená to, že nemá žiaden príjem, a preto neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Voči príslušnej zdravotnej poisťovni však vystupuje v tomto prípade konateľ/spoločník s.r.o. ako samoplatiteľ, je preto povinný platiť minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie vo výške 63,84 Eur. Prečítajte si tiež Konateľ a spoločník v s.r.o. – porovnanie a rozdiely

Ak by konateľ/spoločník s.r.o. bol zamestnaný u iného zamestnávateľa, prípadne bol samostatne zárobkovo činnou osobou alebo poistencom štátu, neplatil by minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Porovnanie odvodovej povinnosti z odmeny, ktorú dostane konateľ/spoločník s.r.o. v závislosti od spôsobu jej vyplatenia (z odmeny vo výške 1 000 Eur)

  • odvodová povinnosť zamestnávateľa (spoločnosti s ručením obmedzeným)
Druh poisteniazamestnanec – hrubá mzdapravidelná odmenanepravidelná odmena
sadzbapoistnésadzbapoistnésadzbapoistné
Nemocenské poistenie1,4%14,00 EUR1,4%14,00 EURx0,00 EUR
Dôchodkové poistenie – starobné14%140,00 EUR14%140,00 EUR14%140,00 EUR
Dôchodkové poistenie – invalidné3%30,00 EUR3%30,00 EUR3%30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti1%10,00 EUR1%10,00 EURx0,00 EUR
Garančné poistenie0,25%2,50 EURx0,00 EURx0,00 EUR
Úrazové poistenie0,80%8,00 EURx0,00 EURx0,00 EUR
Rezervný fond4,75%47,50 EUR4,75%47,50 EUR4,75%47,50 EUR
Zdravotné poistenie10%100,00 EUR10%100,00 EUR10%100,00 EUR
Spolu35,2%352,00 EUR34,15%341,50 EUR31,75%317,50 EUR
  • odvodová povinnosť zamestnanca (konateľa/spoločníka s.r.o.)
Druh poisteniazamestnanec – hrubá mzdapravidelná odmenanepravidelná odmena
sadzbapoistnésadzbapoistnésadzbapoistné
Nemocenské poistenie1,4%14,00 EUR1,4%14,00 EURx0,00 EUR
Dôchodkové poistenie – starobné4%40,00 EUR4%40,00 EUR4%40,00 EUR
Dôchodkové poistenie – invalidné3%30,00 EUR3%30,00 EUR3%30,00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti1%10,00 EUR1%10,00 EURx0,00 EUR
Garančné poisteniex0,00 EURx0,00 EURx0,00 EUR
Úrazové poisteniex0,00 EURx0,00 EURx0,00 EUR
Rezervný fondx0,00 EURx0,00 EURx0,00 EUR
Zdravotné poistenie4%40,00 EUR4%40,00 EUR4%40,00 EUR
Spolu13,40%134,00 EUR13,40%134,00 EUR11,00%110,00 EUR

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.