Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021

Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021

V podmienkach nároku na materské u otca dieťaťa nastáva od 1.5.2021 zmena. Novela zákona o sociálnom poistení vypúšťa podmienku prevzatia do starostlivosti. O čo ide?

Materské, resp. materská dávka je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom, napr. otec dieťaťa,
 • fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nárok na materské však nemajú uvedené osoby automaticky, nakoľko musia splniť podmienky ustanovené v zákone č. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Dňa 30.3.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.5.2021.

Predmetom novely zákona o sociálnom poistení je okrem iných zmien aj zmena pri posudzovaní podmienok nároku na materské u iného poistenca, ktorým je otec dieťaťa. Podrobnejšie si túto zmenu popíšeme v článku. O zmenách v pandemickej PN, OČR či pri covidovom príplatku, si prečítajte v článku Pandemická PN a OČR bude v apríli vyššia: čo všetko sa mení?.

Podmienky, ktoré musí splniť otec pre priznanie nároku na materské do 30.4.2021 (po starom)

Skôr, než si uvedieme, akú zmenu prinesie novela zákona o sociálnom poistení pre otcov, ktorá je účinná od 1.5.2021, pripomenieme si podmienky pre otca, ktorý žiada o nárok na materské v súčasnosti (t. j. v platnosti zákona do 30.4.2021):

 1. byť v deň nástupu na materské nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 2. v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské mať nemocenské poistenie najmenej 270 kalendárnych dní,
 3. dieťa, na ktoré otec žiadať nárok na materské, musí mať vek najmenej 6 týždňov,
 4. matka nemôže poberať materské na to isté dieťa, na ktoré si chce otec uplatniť nárok na materské (matka však môže poberať materské na iné dieťa, napr. na novonarodené a otec na dieťa staršie),
 5. ani jeden z rodičov si nemôže uplatňovať nárok na rodičovský príspevok (v prípade, ak matka poberá rodičovský príspevok, musí požiadať o jeho pozastavenie),
 6. ak je otec, ktorý žiada o nárok na materské SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni, a to za posledných päť rokov v sume vyššej ako 5 eur,
 7. otec, ktorý žiada o nárok na materské, predloží Sociálnej poisťovni žiadosť o materské a povinné doklady, ktorými sú:
 • dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ktorú uzatvoril s matkou dieťaťa,
 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok,
 • rodný list dieťaťa (neoverená kópia), avšak len v prípade, ak ide o dieťa, ktoré nie je zapísané v matrike na území SR.

Podmienky, ktoré musí splniť otec pre priznanie nároku na materské od 1.5.2021 (po novom)

Novela zákona o sociálnom poistení od 1.5.2021 vypúšťa podmienku prevzatia dieťaťa do starostlivosti pre priznanie nároku na materské pre iného poistenca, ktorým je otec dieťaťa, pričom ostatné podmienky, ktoré uvádzame vyššie (v platnosti zákona do 30.4.2021) ostávajú nezmenené. Prečítajte si tiež Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021

Uvedené znamená, že kým do 30.4.2021 musel otec dieťaťa podpísať s matkou dieťaťa dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ktorou „prevzal tú časť starostlivosti, ktorú do okamihu prevzatia poskytovala dieťaťu matka“, a to od určitého dátumu, od 1.5.2021 sa táto podmienka rušínakoľko podľa dôvodovej správy k zmene zákona, je dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti len nadbytočnou administratívnou záťažou pre rodičov.

Otec dieťaťa bude mať teda nárok na materské, ak oň požiada a ku dňu podania žiadosti o materské splní zákonom stanovené podmienky.

Môže otec počas poberania materského pracovať, resp. podnikať od 1.5.2021?

Aj od 1.5.2021 platí naďalej podmienka, že otec, ktorý si uplatnil nárok na materské zo zamestnania, nesmie mať v čase poberania materského príjem z tohto zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na materské.
Prečítajte si tiež Materské u otca – výpočet

Doteraz (do 30.4.2021) však Sociálna poisťovňa sledovalači otec dieťaťa „dodržuje dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti“ a v prípade, ak takýto otec začal pracovať napr. u iného zamestnávateľa, či u toho istého zamestnávateľa na inej pracovnej pozícii, považovala to za nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa. Od 1.5.2021 už túto podmienku Sociálna poisťovňa sledovať nebude. Uvedené znamená, že otec dieťaťa môže od 1.5.2021 pracovať, resp. podnikať, s výnimkou práce u toho istého zamestnávateľa, na základe tej istej pracovnej zmluvy, z ktorej si žiada nárok na materské.

Čo sa týka SZČO, pre tie sa nič nemení. Naďalej, ako platilo doteraz, SZČO môže počas poberania materského podnikať, nakoľko v tomto prípade Sociálna poisťovňa nesleduje príjem. Výhodou pre otca – SZČO, ktorý si uplatní nárok na materské je v tom, že počas poberania materského neplatí odvody do Sociálnej poisťovne a pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a to znamená, že otec nemusí platiť odvody do zdravotnej poisťovne ani v minimálnej výške, ale vo výške, ktorú si sám zvolí.

Aká je výška materského a dĺžka poberania materského u otca od 1.5.2021?

Keďže novelou zákona o sociálnom poistení sa mení len jedna podmienka, a tou je prevzatie dieťaťa do starostlivosti, výška materského a dĺžka poberania materského sa nemení.

Výška materského u otca sa vypláca za kalendárne dni, počas ktorých je nárok na materské a ostáva od 1.5.2021 v sume 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Otec dieťaťa, ktorému bol priznaný nárok na materské, poberá túto dávku aj od 1.5.2021 po dobu 28 týždňov od vzniku nároku na materské, avšak maximálne do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, výnimkou je:

 • osamelý otec, ktorý poberá materské po dobu 31 týždňov, a
 • otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov.

Všetky podmienky, ktoré musí splniť otec dieťaťa, ktorý žiada o nárok na materské nájdete v stále platnom článku Otec na materskej – podmienky a postup a v článku Materské u otca – výpočet nájdete postup, ako vypočítať výšku materského u otca.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.