Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

Ministerstvo financií plánuje v roku 2021 zaviesť pre podnikateľov novú povinnosť týkajúcu sa registrácie bankových účtov. V čom bude spočívať, na čo bude slúžiť a koho sa bude týkať?

Ministerstvo financií plánuje čiastočné obnovenie oznamovania bankových účtov

Od roku 2020 bola zrušená povinnosť podnikateľov oznamovať pri registrácii na daňovom úrade čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých boli sústredené peňažné prostriedky z ich podnikateľskej činnosti. Odvtedy nie sú podnikatelia povinní daňovému úradu oznamovať ani zmeny týkajúce sa svojich podnikateľských bankových účtov. Do medzirezortného pripomienkového konania však dňa 26. apríla 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo novely daňových predpisov, ktoré do istej miery spomínanú povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov obnovujú. Aby boli navrhované zmeny definitívne, bude ich musieť ešte schváliť vláda, parlament a podpísať prezidentka.

Kto bude povinný zaregistrovať si bankový účet na daňovom úrade

Navrhovaná povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov je súčasťou novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ v príslušnom tvare). Podľa nej budú mať platitelia DPH povinnosť oznámiť daňovému úradu každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie. Táto zmena sa teda má týkať len platiteľov DPH, iných podnikateľov nie.

Povinnosť oznámiť daňovému úradu číslo bankového účtu sa navrhuje len pre platiteľov DPH.

Už zaregistrovaní platitelia DPH budú musieť daňovému úradu oznámiť novozriadený bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento bankový účet zriadia. V prípade, že sa niekto stane novým platiteľom DPH, tak si bude musieť túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH. Ak bude podnikateľ používať na podnikanie viacero bankových účtov, bude ich musieť všetky oznámiť daňovému úradu. Povinnosťou platiteľov DPH bude oznamovať aj akúkoľvek zmenu alebo zrušenie podnikateľského bankového účtu.

Náš tip: Podnikateľské účty od Tatra banky máte na prvých 12 mesiacov zadarmo. Živnostenský účetTB od Tatra banky si môžete založiť dokonca z pohodlia domova či kancelárie cez mobilnú aplikáciu bez potreby navštíviť pobočku. Chcem výhodný podnikateľský účet.

Zoznam bankových účtov platiteľov DPH bude verejne dostupný

Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zaviedlo nový zoznam platiteľov DPH, ktorý bude okrem identifikačných údajov obsahovať aj čísla bankových účtov, ktoré daňovému úradu oznámili títo platitelia DPH. Takisto sa navrhuje, aby bol zavedený aj ďalší zoznam platiteľov DPH, ktorý bude okrem identifikačných údajov obsahovať aj číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt (tzv. „osobný účet daňovníka“), na ktorý tento daňový subjekt uhrádza dane.

Tieto novozavedené zoznamy platiteľov DPH budú pravidelne aktualizované a na webovom sídle finančnej správy verejne dostupné. Budú mať svoj význam v nadväznosti na inštitút ručenia za DPH odberateľom, o ktorom píšeme v nasledujúcej časti článku. Podľa prechodných ustanovení novely zákona o DPH by mal byť zoznam platiteľov DPH s číslami ich bankových účtov prvýkrát zverejnený 1. januára 2022. Zoznam platiteľov DPH s číslami účtov správcu dane vedených pre daňové subjekty by mal byť prvýkrát zverejnený 15. novembra 2021.

Zmysel registra bankových účtov v súvislosti s ručením za DPH

V súčasnosti už existuje inštitút, na základe ktorého platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z tuzemského dodania tovaru alebo služby jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH sa uplatní vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

Jedným (nie však jediným) z dôvodov, kedy bude odberateľ (platiteľ DPH) ručiť za odvedenie DPH dodávateľom (platiteľom DPH) bude aj ten, ak zaplatí svojmu dodávateľovi za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako je bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov. Ručenie za DPH sa bude môcť uplatniť aj v prípade, ak platba za dodané tovary alebo služby síce bude zaplatená na bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov, ale nepôjde o bankový účet dodávateľa.

Tieto pravidlá majú za cieľ motivovať odberateľov (platiteľov DPH), aby svojim dodávateľom (platiteľom DPH) uhrádzali faktúry len na čísla bankových účtov zverejnené v zozname bankových účtov. Pre úplnosť dodávame, že inštitút ručenia za DPH odvádzanú dodávateľom sa nikdy nevzťahuje na odberateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH.Článok pokračuje pod reklamou

Zavedenie možnosti uhradiť DPH priamo daňovému úradu a vyhnúť sa ručeniu

Navrhovaná novela zákona o DPH prichádza s novinkou, vďaka ktorej sa môže odberateľ úplne vyhnúť tomu, aby preberal ručenie za to, že dodávateľ odvedie DPH z tovarov a služieb, ktoré odberateľovi dodal a za ktoré mu odberateľ zaplatil. Ak odberateľ zaplatí dodávateľovi faktúru na bankový účet dodávateľa, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov, nemusí sa tým ešte úplne vyhnúť ručeniu za to, že dodávateľ daňovému úradu zaplatí DPH. Existujú totiž aj iné dôvody, na základe ktorých odberateľovi (platiteľovi DPH) vzniká ručenie za zaplatenie DPH dodávateľom. Jedným z takýchto dôvodov je napríklad to, ak je fakturovaná suma bez ekonomického opodstatnenia neprimerane nízka alebo neprimerane vysoká (§ 69 ods. 14 zákona o dani z pridanej hodnoty).

Daň uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť dodávateľ, môže odberateľ (platiteľ DPH) zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Ak sa odberateľ rozhodne takto postupovať, musí tak urobiť najneskôr pred doručením rozhodnutia daňového úradu o uložení povinnosti odberateľa ako ručiteľa uhradiť nezaplatenú DPH za dodávateľa. V praxi tak odberateľ rozdelí platbu fakturovanej sumy na sumu bez DPH a DPH, pričom sumu bez DPH zaplatí dodávateľovi a sumu DPH zaplatí priamo daňovému úradu. Napríklad, pri celkovej fakturovanej sume 1 200 eur tvorí základ DPH 1 000 eur a DPH 200 eur. Odberateľ následne 1 000 eur uhradí dodávateľovi a 200 eur uhradí priamo daňovému úradu.

Odberateľ bude môcť zaplatiť DPH namiesto dodávateľa a vyhne sa tým ručeniu.

Odberateľovi zaplatením DPH za dodávateľa úplne zaniká ručenie za DPH a u dodávateľa sa to považuje za splnenie povinnosti zaplatiť DPH. Ak ale dodávateľ tiež odvedie DPH, vznikne mu daňový preplatok, ktorý mu môže byť vrátený. Odberateľ v tomto prípade nebude mať možnosť požiadať o preúčtovanie daňového preplatku dodávateľa, keďže za normálnych okolností by túto DPH zaplatil dodávateľovi v celkovej cene za dodané tovary alebo služby.

Znovu dodávame, že keďže odberatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nikdy neručia za DPH odvádzanú ich dodávateľom, tak títo odberatelia ani nemôžu využiť inštitút úhrady DPH z fakturovanej sumy priamo na účet správcu dane vedeného pre dodávateľa.

Vrátenie nadmerného odpočtu len na zaregistrovaný bankový účet

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov počíta s využitím registrovaných bankových účtov aj v inom smere. Navrhuje sa, aby daňový úrad vracal nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na niektorý z bankových účtov, ktorý má platiteľ DPH zaregistrovaný na daňovom úrade. Ak sa má platiteľovi DPH vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť a platiteľ DPH nemá na daňovom úrade zaregistrovaný žiadny bankový účet, daňový úrad mu nebude musieť vrátiť nadmerný odpočet dovtedy, kým si túto povinnosť nesplní. Až po tom, ako si platiteľ DPH túto povinnosť splní a daňovému úradu oznámi číslo bankového účtu používaného na podnikanie, mu daňový úrad do desiatich dní vráti nadmerný odpočet. Všeobecné lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu sa tým budú považovať za dodržané. Prečítajte si tiež Novela daňového poriadku – pripravované zmeny

Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Novela zákona o DPH by v súvislosti s oznamovaním bankových účtov daňovému úradu mala nadobudnúť účinnosť od 15. novembra 2021. Podľa navrhovaných prechodných ustanovení by potom mali mať všetci, ktorí by boli k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH, povinnosť oznámiť daňovému úradu bankový účet používaný na podnikanie do 30. novembra 2021. Na splnenie tejto povinnosti bude slúžiť samostatný elektronický formulár sprístupnený na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

Všetky ostatné zmeny týkajúce sa napríklad ručenia za DPH, možnosti vykonania úhrady DPH odberateľom priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, vracania nadmerného odpočtu len na číslo bankového účtu registrovaného na daňovom úrade, by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022. O ďalších plánovaných zmenách si prečítajte v článku Novela daňového poriadku – pripravované zmeny.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.