Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

man in blue suit standing near white concrete building during daytime

Ste živnostník a rozhodli ste sa ukončiť v roku 2021 živnosť? Prinášame vám prehľad povinností voči úradom, ako aj v oblasti daní a odvodov.

Ukončenie živnosti v roku 2021 – ako na to?

Prvým krokom, ktorý musí živnostník vykonať, ak sa rozhodol ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, je samotné ukončenie živnosti, ktoré je možné vykonať:

 • osobne – návštevou miestne príslušného okresného úradu – odbor živnostenského podnikania – na JKM (jednotnom kontaktom mieste), alebo
 • online – prostredníctvom webovej stránky slovensko.sk, pričom ak sa rozhodne živnostník ukončiť živnosť elektronicky, osobná návšteva okresného úradu už nie je potrebná.

Dôležité je vedieť aj to, že:

 • ani pri jednom zo spôsobov ukončenia živnosti sa neplatí žiaden správny poplatok,
 • živnostenské oprávnenie zanikne dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.

Tip: ak si chcete skrátiť čas pri osobnom ukončení živnosti, vyplňte si vopred formulár Oznámenie o ukončení podnikania, ktorý na JKM už len odovzdáte, pričom je potrebné sa preukázať platným občianskym preukazom. Následne stačí len počkať na potvrdenie o ukončení podnikania, ktoré príslušný úrad vydáva na počkanie.

Oznámenie o ukončení podnikania v roku 2021 – ako ho vyplniť?

Formulár Oznámenie o ukončení podnikania nie je náročné vyplniť a s naším postupom to zvládne každý živnostník. V prvom rade je potrebné vyplniť názov Okresného úradu, napr. Okresný úrad Bratislava a adresu úradu.

Následne je potrebné vyplniť:

 • obchodné meno (podľa živnostenského oprávnenia),
 • IČO (identifikačné číslo),
 • rodné číslo,

a zaškrtnúť názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je živnostník prihlásený na povinné zdravotné poistenie.

Pod vyplnením základných údajov o živnostníkovi nasledujú 2 tabuľky, pričom:

 • prvú tabuľku vypĺňa živnostník, ak ukončuje všetky predmety podnikania uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (vtedy zanikne živnosť úplne),
 • druhú tabuľku vypĺňa živnostník, ak ukončuje len niektoré predmety podnikania uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (vtedy zanikne len vybraný predmet podnikania uvedený v tabuľke).

V každej tabuľke je potrebné uviesť informácie o živnostenskom oprávnení a pod každou tabuľkou je potrebné uviesť dátum ukončenia živnosti, resp. vybraných predmetov podnikania, a to v časti „ku dňu“. Tento dátum môže byť rovnaký s dátumom odovzdania Oznámenia o ukončení podnikania, alebo môže to byť aj neskorší dátum.

Posledným krokom je vyplnenie dátumu oznámenia a podpis živnostníka.

Oznamovacie povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 voči daňovému úradu

Napriek tomu, že okresný úrad (JKM) oznámi ukončenie živnosti príslušnému daňovému úradu, musí živnostník do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmov (príp. aj registráciu na DPH, ak bol platiteľom DPH, či daň zo závislej činnosti, ak bol zamestnávateľom a pod.), a to prostredníctvom formuláru „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Žiadosť o zrušenie registrácie (po ukončení podnikania) môže živnostník podať elektronicky alebo osobne. Nakoľko bol však živnostník povinný komunikovať počas podnikania so správcom dane elektronicky, odporúčame žiadosť o zrušenie registrácie zaslať elektronicky.

Po podaní žiadosti o zrušenie registrácie, daňový úrad vydá rozhodnutie o zrušení registrácie, ktoré doručí poštou, pričom fyzická osoba musí:

 • vrátiť kartičku DIČ (modrá kartička), a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
 • vrátiť kartičku IČ DPH (ružová kartička), a to do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Oznamovacie povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

To, že fyzická osoba ukončila živnosť, oznámi okresný úrad (JKM) aj Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Uvedené znamená, že fyzická osoba (živnostník) už nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej, ani zdravotnej poisťovni.Článok pokračuje pod reklamou

Daňové povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 – daň z príjmov

Fyzická osoba, ktorá v roku 2021 ukončí živnosť, podáva daňové priznanie k dani z príjmov za kalendárny rok 2021 (ak jej vznikne povinnosť podať daňové priznanie) v termíne do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, t. j. za rok 2021 do 31.3.2022. Túto lehotu si môže predĺžiť, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace (max. do konca júna 2022) alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov, ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí (max. do konca septembra 2022). Do daňového priznania zahrnie príjmy zo živnosti (za časť roka, v ktorom ju vykonávala), ako aj všetky ďalšie príjmy dosiahnuté za rok 2021. Ak už nie je podnikateľom, povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom nemá. Keďže má však elektronickú komunikáciu vybavenú, je lepšie podať daňové priznanie elektronicky.

V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov je fyzická osoba povinná výslednú daň na úhradu aj zaplatiť.

Úprava základu dane pri ukončení živnosti v roku 2021 v jednoduchom účtovníctve alebo daňovej evidencii

Pri ukončení živnosti je potrebné myslieť aj na to, že je potrebné správne vyčísliť základ dane, nakoľko v roku ukončenia živnosti musí fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, či vedie daňovú evidenciu upraviť základ dane o:

 • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem,
 • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
 • pomernú výšku nájomného za zdaňovacie obdobie,
 • zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek k majetku,
 • cenu nespotrebovaných zásob (na základe inventúry).

Fyzická osoba, ktorá uplatňuje tzv. paušálne výdavky upraví základ dane v roku ukončenia živnosti o:

 • cenu nespotrebovaných zásob (na základe inventúry), a
 • pohľadávky, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem.

Daňové povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 – daň z motorových vozidiel a DPH

Ak živnostník využíval v roku 2021 na podnikanie motorové vozidlo, je povinný podať aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, a to najneskôr do jedného mesiaca po mesiaci, v ktorom ukončil živnosť. Napr. ak živnostník ukončí živnosť v máji 2021, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť výslednú daň na úhradu do konca júna 2021. Prečítajte si tiež Zrušenie registrácie pre DPH (povinné, dobrovoľné)

Ak bol živnostník platiteľom DPH je povinný podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za posledný mesiac, resp. štvrťrok živnosti, pričom je dôležité upozorniť na § 81 ods. 6 a 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a na povinnosti týkajúce sa posledného zdaňovacieho obdobia:

 • v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (podľa § 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná,
 • v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi povinnosť vrátiť odpočítanú daň z preddavku, ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia nebol tovar alebo služba dodané.

Odvodové povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Dňom ukončenia živnosti zaniká fyzickej osobe povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (zaniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie). Napríklad, ak živnostníkovi skončí živnostenské oprávnenie k 31.5.2021, posledná platba bude za odvody za máj 2021 do 8.6.2021. Prečítajte si tiež Prerušenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Fyzická osoba, ktorá ukončila živnosť, prestáva byť platiteľom poistného na zdravotné poistenie dňom, keď už nie je živnostníkom, a preto už ďalej preddavky neplatí. Rozdiel oproti sociálnemu poisteniu je v tom, že po skončení roka zdravotná poisťovňa živnostníkovi zúčtuje zaplatené preddavky, pričom výsledkom môže byť aj nedoplatok (zjednodušene sa to stane vtedy, keď má živnostník vyšší základ dane a platil si nižšie preddavky počas roka). V prípade zdravotných odvodov teda ešte môže byť potrebné nejaké odvody doplatiť aj po zrušení živnosti, po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia v nasledujúcom roku.

Nakoľko každá fyzická osoba musí mať platiteľa poistného, fyzická osoba po zrušení živnosti musí vyriešiť, kto za ňu bude platiť zdravotné poistenie, môžu to byť tieto možnosti:

 • zaeviduje sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a platiteľom zdravotného poistenia bude štát, alebo
 • sa stane zamestnancom a platiteľom zdravotného poistenia bude zamestnávateľ, alebo
 • sa stane samoplatiteľom zdravotného poistenia.

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.