Dôležité čísla v podnikaní v roku 2022

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2022

Prehľad dôležitých čísel v podnikaní pre rok 2022 pre SZČO (fyzické osoby), právnické osoby, veličiny súvisiace so mzdami aj s DPH.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2022 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)

 • 218,06 € – výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od tejto sumy sa odvíjajú aj ďalšie veličiny potrebné pre podnikanie v roku 2022, platná od 1.7.2021 do 30.6.2022.
 • 1 133,00 € – priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2020, od ktorej sa odvíja napríklad výška odvodov živnostníka.
 • 15,00 % – znížená sadzba dane z príjmov, ktorú si v roku 2022 budú môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia a iné SZČO) a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €.
 • 19,00 % – základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane nižší alebo rovný ako 38 553,01 €.
 • 25,00 % – zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane vyšší ako 38 553,01 €.
 • 79,31 € – minimálne odvody živnostníkov do zdravotnej poisťovne v roku 2022.
 • 187,78 € – minimálne mesačné odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne v roku 2022.
 • 2 629,13 € – maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 566,50 € – výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022.
 • 6 798,00 € – minimálny ročný vymeriavací základ pre odvod poistného na Sociálnej poistenie (platí u SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom či poistencom štátu), ale aj hranica výšky príjmov pre vznik alebo zánik povinnosti platiť mesačné poistné na sociálne poistenie.
 • 7 931,00 € – maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne nie je určený.
 • 4 579,26 € – výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2022.
 • 4 186,75 € výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2022 v prípade, ak daňovník dosiahol základ dane nižší alebo rovný ako 38 553,01 € a manželkin príjem bol 0,00 €. Ak by daňovník dosiahol vyšší základ dane, resp. manželka by dosiahla príjem, suma tejto nezdaniteľnej časti sa bude znižovať.
 • 180,00 € – maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).
 • 20 235,97 € – základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a tak bude táto nezdaniteľná časť nižšia.
 • 2 289,63 € – ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu v roku 2022 túto sumu, má daňovník povinnosť podať daňové priznanie.
 • 2 289,63 € – daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu túto sumu (alebo ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 €).
 • 3 876,00 € – ročná suma zdaniteľných príjmov, ktoré musí daňovník dosiahnuť pre získanie nároku na daňový bonus na dieťa. Okrem tejto podmienky musí daňovník splniť aj ďalšie podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov.
 • 565,68 € – ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku do 6 rokov. Mesačná suma daňového bonusu je v roku 2022 pre takéto dieťa je 47,14 €.
 • 523,20 € – ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je v roku 2022 v sume 43,60 €.
 • 282,84 € –  ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku od 15 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je 23,57 €.
 • 5 000,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia ako 16 600,00 €, má daňovník povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň z príjmov v sume ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €, tak má daňovník povinnosť platiť mesačne preddavky na daň z príjmov v sume 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 60,00 % – výška paušálnych výdavkov v roku 2022 je 60 % z príjmov SZČO, avšak maximálne 20 000,00 € ročne.
 • 0,193 € –  základná náhrada pre súkromné osobné cestné motorové vozidlo za každý 1 km jazdy.
 • 2,81 € – maximálna suma daňového výdavku na stravné za odpracovaný deň v kalendárnom roku (bez dokladovania).
 • 5,10 €, 7,60 € a 11,60 € – výška stravného na tuzemskej pracovnej ceste. Stravné 5,10 € prináleží daňovníkovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 € pri trvaní 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.

Dôležité čísla v roku 2022 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)

 • 15,00 % – znížená sadzba dane z príjmov, ktorú si v roku 2022 budú môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia či iné SZČO) a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €.
 • 21,00 % – sadzba dane z príjmov právnickej osoby.
 • 7,00 % – znížená sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na zdaňovanie dividend.
 • 19,00 % – základná sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na zdaňovanie úrokov z vkladov na vkladných knižkách.
 • 25,00 % – sadzba dane z dividend z kontrolovaných zahraničných spoločností (týka sa len fyzických osôb), prvýkrát sa uplatní v daňovom priznaní za rok 2022 (v roku 2023).
 • 35,00 % – zvýšená sadzba dane používaná na zdaňovanie dividend vyplácaných osobám (aj fyzickým, aj právnickým) v nezmluvných štátoch (daňových rajoch).
 • 5 rokov – daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie od roka 2020 je možné odpočítať počas piatich bezprostredne po sebe idúcich zdaňovacích obdobiach (maximálne do 50 % základu dane). Mikrodaňovníci môžu daňovú stratu vykázanú od roku 2021 odpočítavať v ľubovoľnej výške počas piatich po sebe nasledujúcich období. Podrobnosti v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021.
 • 5 000,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovnaká ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne v  sume ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 10,00 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2011 a 2012.
 • 566,50 € – suma dividend, ktorá je oslobodená od zdravotných odvodov za roky 2011 a 2012.
 • 14,00 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2013 až 2016.
 • 67 980,00 € – maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend.
 • 4 000 000 € (majetok), 8 000 000 € (čistý obrat) a 50 zamestnancov – nové kritéria pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom v roku 2022. Pre vznik povinnosti mať účtovnú závierku za rok 2022 overenú audítorom musia byť splnené dve z troch týchto kritérií a za bezprostredne predchádzajúce obdobie roka 2021 musia byť splnené nižšie podmienky – 3 000 000 € (majetok), 6 000 000 € (obrat), 40 (zamestnancov).

Dôležité čísla v roku 2022 súvisiace so mzdami

 • 646,00 € – minimálna mesačná mzda pre rok 2022. V najvyššej, 6. kategórii, je v sume 1 226,00 €.
 • 3,713 € – hodinová minimálna mzda pre zamestnanca so 40 hod. pracovným časom v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je v sume 7,046€.
 • 3,833 € – hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce pri 38,75 hodinovom úväzku/týždeň.
 • 3,961 € – hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce pri 37,50 hodinovom úväzku/týždeň.
 • 381,61 € – mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 • 323,00 € – minimálna mesačná hrubá mzda pre priznanie daňového bonusu na dieťa. Zamestnanec však musí splniť aj ďalšie podmienky určené v zákone o dani z príjmov.
 • 47,14 € – mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov.
 • 43,60 € – mesačná suma daňového bonusu na dieťa od 6 rokov do 15 rokov.
 • 23,57 € – mesačná suma daňového bonusu na dieťa vo veku od 15 rokov.
 • 200,00 € – odvodová výnimka pre študentov, ktorú môžu využiť pri zamestnaní sa na základe dohody o brigádnickej práci študentov.
 • 200,00 € – odvodová výnimka pre dôchodcov, ktorú môžu využiť pri zamestnaní sa na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.
 • 380,00 € – maximálna mesačná suma odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vzťahujúca sa na odvody zamestnanca.
 • 3,83 € – minimálna suma stravného lístka, na ktorý vzniká nárok zamestnancovi po odpracovaní 4 hodín v pracovnej zmene.
 • 5,10 €, 7,60 € a 11,60 € – výška stravného na tuzemskej pracovnej ceste. Stravné 5,10 € prináleží zamestnancovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 € pri trvaní 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.
 • 275,00 € – maximálna možná suma príspevku na rekreáciu zamestnanca. Tento príspevok je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý má nad 49 zamestnancov, pričom prispieva 55 % z výdavkov zamestnanca na rekreáciu.
 • 74,4987 € – maximálna suma denného vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenskej dávky a pre výpočet náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti.
 • 7 931,00 € – maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2022, ktorý sa však nevzťahuje na úrazové poistenie.
 • 1 154,80 € – maximálna dávka v nezamestnanosti pri 31 – dňovom kalendárnom mesiaci (od 1.7.2021 – 30.6.2022).
 • 1 117,50 € – maximálna dávka v nezamestnanosti pri 30 – dňovom kalendárnom mesiaci (od 1.7.2021 – 30.6.2022).
 • 1,79 € – minimálna výška hodinového príplatku za prácu v sobotu.
 • 3,58 € – minimálna výška hodinového príplatku za prácu v nedeľu.
 • 100,00 % – príplatok za prácu vo sviatok, pričom zamestnancovi prináleží dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100,00 % jeho priemerného zárobku.
 • 3,58 € – minimálna výška hodinového príplatku za prácu cez sviatok v prípade dohody o práci mimo pracovného pomeru.
 • 1,43 € – minimálna výška hodinového príplatku za nočnú prácu pri nerizikovej práci.
 • 1,79 € – minimálna výška hodinového príplatku za nočnú prácu pri rizikovej práci.
 • 4 týždne – základná výmera dovolenky, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky na vyššiu mieru dovolenky.
 • 5 týždňov – výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí do konca kalendárneho roka dovŕšili najmenej 33 rokov a aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.
 • 8 týždňov – výmera dovolenky pre pedagogických, výskumných a vývojových zamestnancov

Dôležité čísla a sadzby v roku 2022 pre platiteľov DPH a iné zdaniteľné osoby

 • 20,00 % – základná sadzba DPH na Slovensku.
 • 10,00 % – znížená sadzba DPH na Slovensku vzťahujúca sa na vybrané potraviny, ďalej tzv. zdravé potraviny, iné tovary ako lieky alebo knihy, na ubytovacie služby a služby sociálnych podnikov.
 • 49 790,00 € – ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat 49 790,00 € za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, má povinnosť registrácie za platiteľa DPH.
 • 10 000,00 € – maximálny limit hodnoty tovaru dodávaného na diaľku na území EÚ vrátane digitálnych služieb nezdaniteľným osobám v EÚ, po ktorého prekročení vzniká dodávateľovi povinnosť registrácie na účely DPH (v jednotlivých členských štátoch, resp. do schémy OSS („One Stop Shop“)). Limit je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov.
 • 14 000,00 € – limit obratu pre nákup tovaru z krajín Európskej únie bez registrácie pre DPH.
 • 100 000,00 € – limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby.
 • 50 000,00 € – limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu. V prípade, že tento limit dosiahnutý nebude, zdaniteľná osoba bude súhrnný výkaz podívať štvrťročne, ak jej vznikne povinnosť ho podať.

RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.