Prvá pomoc za október 2021: vláda schválila úpravu v podmienkach

Prvá pomoc za október 2021: vláda schválila úpravu v podmienkach

Vláda schválila návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Novinky sa budú týkať žiadostí a výkazov za október 2021. Koho a akým spôsobom sa úprava dotkne?

Pandemická situácia sa stále zhoršuje, preto sa vláda rozhodla upraviť podmienky Prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO. Ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v návrhu uvádza, cieľom je podporiť stabilizáciu úrovne zamestnanosti, ako aj podnikateľského prostredia, ktoré je významne ovplyvnené negatívnymi faktormi a čelí zníženiu odbytu v dôsledku zrýchlenia šírenia nákazy. Zamestnávateľom sa tak má vytvoriť rozhodovací priestor pre udržanie pracovných miest a lepšie plánovanie zdrojov, a to aj napriek ďalším očakávaným výkyvom v ekonomike. Na splnenie tohto cieľa boli navrhnuté dve úpravy podmienok projektu Prvá pomoc:

  1. rozšírenie cieľových skupín a 
  2. úprava určenia oprávnených výdavkov opatrení 1 a 3A.

Rozšírenie cieľových skupín

Rozšírenie cieľových skupín sa vzťahuje na žiadosti / výkazy podané za mesiac október 2021 a nasledujúce mesiace. Tieto skupiny sa rozšíria o zamestnancov, ktorí boli prijatí do zamestnania po 01. februári 2021, najneskôr však 01. októbra 2021 (opatrenie 1, 3A, 3B) a o subjekty – žiadateľov o príspevok (všetky opatrenia), ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01. februári 2021, najneskôr však k 01. októbru 2021. „Uvedené sa vzťahuje na poskytovanie pomoci v súlade s podmienkami Prvá pomoc, Prvá pomoc+ alebo Prvá pomoc++.“

Úprava určenia oprávnených výdavkov opatrení 1 a 3A

Úprava určenia oprávnených výdavkov (príspevkov) opatrení 1 a 3A spočíva v doplnení pravidla, že zamestnávateľovi, ktorý je podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce povinný vyplatiť zamestnancom náhradu mzdy vo výške minimálnej mzdy, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní výška reálne vyplatenej náhrady mzdy. Uvedené sa bude vzťahovať na poskytovanie pomoci v súlade s podmienkami Prvá pomoc a na žiadosti / výkazy podané za mesiac október až december 2021.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informovalo, že zamestnávatelia môžu žiadať za september a október príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy. SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 540 € v závislosti od poklesu tržieb. V prípade ak neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, majú nárok na príspevok vo výške 210 € z opatrenia 4. Rovnaká výška platí aj pre jednoosobové s.r.o.  

Dokedy je možné žiadosti a výkazy za október 2021 podávať?

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac september môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 30. novembra 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac október je možné podávať do konca decembra 2021.


RD – účtovníctvo nie je autorom tohto článku a žiadnym spôsobom nezodpovedá za jeho obsah.
Odkaz zdroja na článok a jeho autora uvádzame prostredníctvom tlačidla nižšie.